Languages

Electric Transmission and Distribution Program

 

Dersin

Kodu

 

Dersin Adı

 

Dersin Kategorisi

T

U

 

Kredisi

ACTS

Kredisi

I.DÖNEM

 

 

 

 

 

 

KET-101

Teknik Resim

Zorunlu Ders

1

2

2

3

KET-103

Devre Analizi I

Zorunlu Ders

3

0

3

4

KET-105

Ölçme Tekniği I

Zorunlu Ders

1

2

3

4

KET-107

Temel Elektronik

Zorunlu Ders

3

0

3

3

KET-109

Teknolojinin Bilim İlkeleri

Zorunlu Ders

2

0

2

3

MAT-165

Matematik I

Zorunlu Ders

3

0

3

3

ENF-101

Temel Bilgi Kul. Tek.

Zorunlu Ders

2

2

3

4

TRD 101

Türk Dili I

Zorunlu Ders

2

0

2

2

YDİ 131

İngilizce I

Zorunlu Ders

2

0

2

2

KET-111

 Hidrojen Enerjisi ve Kullanımı

Seçmeli Ders

3

0

3

2

KET-113

 Yakıtlar ve Yanma Teknolojisi

Seçmeli Ders

3

0

3

2

KET-115

İşlemsel yükselteçler

Seçmeli Ders

3

0

3

2

Toplam

 

 

 21

       6

26

30

II. DÖNEM

 

 

 

 

 

 

KET-102

Devre analizi II

Zorunlu Ders

3

0

3

4

KET-104

Ölçme Tekniği II

Zorunlu Ders

1

2

3

4

KET-106

Elektrik Mak. I

Zorunlu Ders

1

2

3

4

KET-108

Alternatif Enerji Kaynakları

Zorunlu Ders

2

0

2

3

KET-110

 Rüzgar Enerji Santralleri

Zorunlu Ders

3

0

3

4

MAT-166

Matematik II

Zorunlu Ders

3

0

3

4

TRD-102

Türk Dili II

Zorunlu Ders

2

0

2

2

YDİ-132

İngilizce II

Zorunlu Ders

2

0

2

2

KET-112

Doğalgaz Enerji Santralleri

Seçmeli Ders

2

0

2

3

KET-114

Scada Sistemleri

Seçmeli Ders

2

0

2

3

Toplam

 

 

  19

      4

23

30

III. DÖNEM

 

 

 

 

 

 

KET- 201

Elekt.Mak. II

Zorunlu Ders

3

0

3

3

KET- 203

Sayısal Elektronik

Zorunlu Ders

3

0

3

4

KET-205

Aydınlatma ve Projesi

Zorunlu Ders

2

2

3

4

KET- 207

Enerji İletimi ve Dağıtımı

Zorunlu Ders

3

0

3

4

KET- 209

Mesleki Uygulama

Zorunlu Ders

0

2

2

4

KET- 211

Hidroelektrik Santraller

Zorunlu Ders

3

0

3

3

KET- 213

Senkron Makinalar

Zorunlu Ders

2

0

2

3

AİT 209

Atatürk İlk.Ink.Tarihi I

Zorunlu Ders

2

0

2

2

KET-215

 Enerji Yönetimi

Seçmeli Ders

3

0

3

3

KET- 217

 Isı Transferi

Seçmeli Ders

3

0

3

3

Toplam

 

 

 21

      4

24

30

IV. DÖNEM

 

 

 

 

 

 

KET-202

Güç Elektroniği

Zorunlu Ders

2

0

2

3

KET-204

Elektrik Tesis. Koruma

Zorunlu Ders

2

0

2

3

KET-206

Kumanda Sis. Ve Uyg.

Zorunlu Ders

1

2

3

4

KET-208

 Güneş Enerjisi Teknolojisi

Zorunlu Ders

3

0

3

3

KET-210

 Özel tasarımlı motorlar

Zorunlu Ders

2

0

2

3

KET-212

Termik santraller

Zorunlu Ders

3

0

3

4

KET-214

Proje

Zorunlu Ders

0

2

1

3

KET-218

 Güç Sistem Analizi

Zorunlu Ders

3

0

3

3

AİT-210

Atatürk İlk.Ink.Tarihi II

Zorunlu Ders

2

0

2

2

       

 

 

 

KET- 220

Proğranabilir denetleyiciler

Seçmeli Ders

1

2

2

2

KET- 222

Yüksek Gerilim Tekniği

Seçmeli Ders

1

2

2

2

Toplam

 

 

 19

       6

23

30

 Not:Her yarıyılda enaz 1 seçmeli ders alınması zorunlu zorunludur.

 

1. Yıl/Güz Yarıyılı (1. Yarıyıl)

KET-101    TEKNİK RESİM
Teknik resimde; çizgi çeşitleri, norm yazı ve çeşitleri. Çokgen çizimleri, görünüş çıkarma. Perspektif çizimleri. AutoCAD de 2 boyutlu çizim ve ölçeklendirme. Bilgisayar ortamında iz düşüm çizimleri. Mesleki sembollerle çizim uygulamaları. 

KET-103   DEVRE  ANALİZİ I
Devre elemanları ve teoremleri. Kirchhoff Kanunları, Seri-Paralel Direnç Devreleri Devre topolojisi. Üçgen-Yıldız Dönüşümü. Çevre Akımları Yöntemi. Düğüm Noktası Yöntemi Süperpozisyon Yöntemi. Thevenin Eşdeğer Devreleri. Norton Eşdeğer Devreleri. Elektrik devrelerinde iş  ve güç hesabı. Bağımsız ve bağımlı kaynaklar Bobin ve kondansatörlü devrelerin dogru akımdaki davranışları.

KET-105 ÖLÇME TEKNİĞİ I

Ölçü aletlerinin çalışma prensibine göre sınıflandırılması ve tanıtımı.ölçme hataları.Döner bobinli galvanometre ve uygulamaları.Dogru akım,Dogru gerilim ve direnç ölçülmesi.Ölçü aletlerinin ölçme sınırının genişletilmesi.Alternatif akım ölçmeleri. AC ölçmelerinde frekansın etkisi .Elektrodinamik ölçü aleti .Döner demirli ölçü aleti.AC akım ölçmeleri.Aktif güç, reaktif güç tanımları, Wattmetreler.Enerji sayacı.Kalorimetrik güç aleti .Bolometre. Direnç çeşitleri ve renk kodları

KET-107 TEMEL ELEKTRONİK

     

Yarı iletkenlerin yapısı.Diyotlar ,Transistörler,FET’ler,kuvvetlendiriciler. Dogrultma devreleri. Regüle devrelerinin kurulması.  Transitörün Anahtarlama Elemanı Olarak Kullanılması, Transistörlü Yükselteç devreleri.Elektronik kontrol ve kumanda devrelerinin kurulması.

KET-119 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

Birim sistemleri.Vektörler.Statik kuvvetler,Moment,Sürtünme.Hareket.Newton hareket kanunları.İş,Güç,Enerji.Momentum,korunumu.Hidrostatik,Hidrodinamik.

MAT-165 MATEMATİK I

Aritmetik ve cebirsel işlemleri yapabilme. Bir gerçel sayının üssünü, kökünü hesaplayabilme. Köklü, kesirli denklemler ve ikinci dereceye dönüşebilen denklemlerin çözümü. Gerçek ve kompleks sayılar,  ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler. İkinci derece denklemlerde kök katsayı bağıntıları ve eşitsizliklerin çözümü. Denklem ve eşitsizlikleri çözebilme. Trigonometrik oranlar kullanabilme. Kompleks sayıları kavrayabilme. Determinant ve Lineer denklemlerin çözümü,  Düzlemde doğru denklemi, Vektörler, Logaritma.

ENF-101    TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİLERİ KULLANIMI
Bilgisayar mimarisi.  Anakart, islemci, monitör, klavye, RAM, ROM, sabit disk, yazıcı, seri-paralel port, usb. CD-ROM, ses kartı, flopy, yazılım kavramı ve türleri; programlama dilleri; işletim sistemleri. Windows ve Linux işletim sisteminde temel işlevleri yapabilme. Ofis programlarını temel düzeyde kullanabilme. Program yükleme, güncelleme, silme. Teknik yazı yazabilme ve grafik çizdirebilme. Ofis cihazlarını kullanabilme ve bunlar arasında biçim dönüşümü yapabilme. Tarayıcı, belgegeçer, ağ kamerası vb. kullanarak fotoğraf, belge vb. gibi biçim yaratabilme. Modemleri, yazıcıları, ethernet ve SSCI kartlarını, ses kartlarını ve TV kartlarını tanıyabilme. Bilgisayarın tüm donanımlarını birleştirerek yeni bir bilgisayar oluşturabilme. Bilgisayar ağları ve iletişimi Veri tabanı olusturma. E-mail adresi olusturma, mail gönderme ve alma

TRD 109 TÜRK DİLİ I : Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme.

YDİ 131 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) 1 :  Simple present tense, articles, numbers, present progressive tense, possessive adjectives, can, singular and plurals, how many, how much, some, any, a little, a few, some prepositions.

KET-111   HİDROJEN ENERJİSİ KULLANIMI
Hidrojen üretme teknolojileri, Kömür, doğalgaz, benzin gibi fosil yakıtlardan termokimyasal yöntemlerle hidrojen elde edilmesi. Buharla reaksiyon yöntemi. Ayrıca biomas’dan proliz yöntemi ile elde edilen bio-yağ’dan da buharla reaksiyon ile hidrojen üretimi. Suyun elektrolizi ile hidrojen elde edilmesi. Fotoelektrokimyasal yöntemle güneş enerjisinden hidrojen elde etme.  Fotobiyolojik yöntemle yeşil yosunlardan doğal fotosentez faaliyetlerinden faydalanarak hidrojen elde etme. Çeşitli hidrit bileşiklerinden kimyasal yöntemlerle hidrojen elde etme. Sodyum borohidrit’ten hidrojen elde etme. Hidrojenden enerji elde etme. endüstriyel amaçlar için hidrojen gaz türbinleri. Yakıt pilleri, PEM (Proton exchange membrane) yakıt pili. Alkali Yakıt Pili (AFC), Fosforik Asit Yakıt Pili(PAFC), Katı Oksitli Yakıt Pilleri (SOFC), Proton Değişim Membranlı Yakıt Pili (PEMFC), Eriyik Karbonatlı Yakıt Pili(MCFC)

 KET-113  YAKITLAR VE YANMA  TEKNOLOJİSİ
Gaz, sıvı ve katı yakıtlar. Yakıtlar ve yanmanın temel evreleri. Temel yanma hesapları. Yanmanın termodinamik ve kinetiği.  Tutuşma ve yanma süreçleri. Yanma odası tasarımı. Tozlaştırılmış kömürün yanması. Kömür öğütme ve yakma sistemleri. Tane kömürün heterojen yanması Adyabatik alev sıcaklığı. Gaz ve buhar yakıtların yanması. Boru akımında ve serbest hacimde türbülans. Serbest ve dönüşlü jet..Sıvı yakıtların yanması. Katı yakıtların yanması. 

KET-115 İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER

Bu derste işlemsel yükselteçlerin temel özellikleri, yapısı ve işlemsel yükselteçlerle gerçekleştirilen temel uygulama devrelerinin çalışma prensipleri anlatılır.

1. Yıl/Bahar Yarıyılı (2. Yarıyıl)

KET-103    DEVRE ANALİZİ II

Ani, ortalama, tepe ve efektif değerler
Sinüssel akım ve gerilim, fazörler, empedans. Alternatif akım devrelerinin frekans bölgesi analizleri. Alternatif akım devrelerinde güç ve güç katsayısı. Alternatif akım devrelerinde çevre ve düğüm yöntemlerinin uygulanması. Alternatif akım devrelerinde devre teoremlerinin uygulanması

ÖLÇME TEKNİĞİ II

Kondansatörler.Alçak frekanslarda empedans, direnç, self ve kapasite ölçümü.Devre elemanlarının yüksek frekanslarda ölçümü.osiloskobun tanıtılması Dijital cihazlar.Ses frekans ölçmeleri.Transdüserler

KET-106  ELEKTRİK MAKİNALARI I

D.A. Makinelerinin yapısını ve çalışma prensibini kavrayabilme. D.A. Makinelerini yol verme ve hız kontrol yöntemlerini kavrayabilme. D.A. motorlarında elektriksel frenleme yöntemleri. Transformatörlerde eşdeğer devre ve verim hesabı yapabilme. Üç fazlı transformatörlerde değişik bağlantı gruplarını tanıyabilme.

KET-110   ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI
Rüzgar, dalga, jeotermal, biogaz, biyokütle gibi alternatif enerji kaynaklarının tanıtılması, Bu kaynakları kullanan sistemlerin Türkiye şartları için kullanılabilirliklerinin incelenmesi ve projelendirme esasları. Hidrojen enerjisi ve nükleer enerjinin incelenmesi

MAT-166 MATEMATİK II

Koordinat sistemleri.çok değişkenli fonksiyonlarda kısmi türev,tam diferansiyel ,diferansiyel denklemler.Katlı inteğraller.Matrisler,Determinantlar ve özellikleri

KET-110   RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ
Rüzgar santralleri. Rüzgar türbinleri ve tipleri. Rüzgar santralı elemanları. Rüzgar santrallerinde elektrik enerjisi üretimi. Kullanılan alternatör çeşitleri. rüzgar santrali tasarımı; rotor aerodinamiği; rüzgar enerjisinden elektrik üretiminde fizibilite çalışmaları; birleşik dizel- rüzgar enerjisi sistemlerinin tasarımı. Rüzgar enerjisi, rüzgar enerji potansiyeli, Türkiye’de rüzgar enerji haritası.

TRD-110 TÜRK DİLİ II

     Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme.

YDİ-132 İNGİLİZCE

     Simple past tense, auxiliary verbs (be, do), must, have to, has to, going to from, adverbs of time, regular and irregular verbs, possessive pronouns.

 

2.Yıl/Güz Yarıyılı (3. Yarıyıl)

AİT 201 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

 Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışı ve Türk inkılabını hazırlayan sebepler, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması, Mondros ateşkes antlaşması ve müteakip olaylar, işgaller karşısında memleketin durumu ve M. Kemal Paşanın tepkisi, M. Kemal Paşa’ nın Samsun’ a çıkışı ve Son Osmanlı Mebusan Meclisinin açılışı, TBMM’nin açılması ve kurtuluş savaşının yönetimini eline alması.

KET-201 ELEKTRİK MAKİNALARI  II

AA makineleri, Üç fazlı ve tek fazlı asenkron motorların yapısını tanıyabilme, özelliklerini ve kullanım yerlerini kavrayabilme. Üç fazlı asenkron motorlara yol verme, hız kontrolü ve frenleme yöntemleri ile eşdeğer devrelerini kavrayabilme.Bir fazlı AA motorları.

KET-205   AYDINLATMA VE PROJESİ

Aydınlatmada temel prensipler.Işık kaynakları ve aydınlatma türleri.Elektrik Tesisat Elemanları.Zayıf ve kuvvetli akım tesisat şemaları.Aydınlatma ve motor beslemelerinde gerilim düşümü hesabı ve kesit seçimi.İç tesisat projelerinin çizimi.

KET-207 ENERJİ İLETİMİ

Enerji iletiminde yüksek gerilim kullanmanın nedenleri,orta ve yüksek gerilim iletkenleri,hava hattında kullanılan izolatör ve seçimi,kısa orta ve uzun hatların eşdeğer devreleri,iletim hatlarının omik ,endüktif ve kapasitif yüklenme durumları,çift devreli ve demet iletkenli hatlar,iletim hatlarında kayıplar,direkler ve seçimi,enerji iletimi ve dağıtımında iletken kesit hesabı.

KET-209 MESLEKİ UYGULAMA

Staj ‘ın sunumu ve değerlendirilmesi

KET-213 SENKRON MAKİNALAR

Senkron makinaların yapısı ve çalışma prensibi.Generatör olarak çalışması.Kutuplar ve kutup uyarma sistemleri.Paralel çalışma ve senkronizasyon.Aktif ve reaktif yük ayarı.Motor olarak çalışması.Gerilim regülatörleri.

KET-217  ISI TRANSFERİ
Isı transferi tipleri; iletim, taşınım ve ışınım, genel ısı iletim denklemi (Fourier). Tek boyutlu sürekli rejimde ısı iletimi, paralel levhalarda ve silindirik elemanlarda ısı iletimi, ısı taşınımı ve toplam ısı transfer katsayısı. Borularda sıcaklık düşümü, kritik izolasyon kalınlığı, küçük cisimlerin soğutulması, ısı ışınımı.

KET-215 ENERJİ YÖNETİMİ
Türkiye’nin genel enerji durumunu tanıyabilme. Türk sanayisinin yapısını tanıyabilme ve enerji tüketimi kavrayabilme. Enerji yönetimini kavrayabilme. Ekonomik analiz yöntemleri uygulayabilme. Çevre kanununu kavrayabilme. Bileşik ısı-güç üretim sistemleri uygulamalarını kavrayabilme. 

2.Yıl/Bahar Yarıyılı (4. Yarıyıl)

KET206-KUMANDA SİSTEMLERİ VE UYGULAMA
  Kumanda devre elemanları; kontaktörler, termik elemanlar, sınır anahtarları, röleler, özellikleri ve çalışma prensipleri. Motor kumanda devreleri; başlatma, durdurma, frenleme, yön değiştirme, yol verme, hız kontrol devrelerinin semalarının çizimi ve bağlantıları. Hidrolik-Pnömatik kumanda elemanları; valfler, basınç anahtarları, sembolleri, özellikleri ve çalışma prensipleri. Hidrolik-Pnömatik kumanda devre bağlantıları.

KET-208  GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİSİ
Güneşin Yapısal Özellikleri. Güneş Işınımı. güneş açıları, ışınım ölçerler. Güneş Enerjisi. Güneş Enerjisi Sistemleri.  Güneş Toplaçlarında Enerji Dengesi. Güneş Havuzu. Güneş Enerjili Pişirici, Güneş Mimarisi.  Güneş Enerjisiyle Kurutma. Güneş Enerjisiyle Isıtma.  Güneş Enerjisiyle Soğutma.  Toprak Solarizosyonu.  Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi.

KET-210 ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR

Tek fazlı indüksiyon motorları, yapısal özellikleri ve çalışma esasları, Çift Alan Teorisi, tek fazlı motorun karakteristikleri ve eşdeğer devre modelleri. Adım motorları ve sürme devreleri. DC ve AC servo motorlar. Özel tip motorlar; relüktans, histerezis, lineer motorlar.

KET-212  TERMİK SANTRALLER
Enerji Dönüşümü, Güç Çevrimleri, Fosil kökenli yakıtlardan güç üretimi, Termik Santraller. Buhar türbinlerinin montaj özellikleri.  Türbin rotorunun, yıkama, döndürme, kaldırma, elektrik kaçakları ve düzenleri. Türbinlerin özgül ısı harcamı için ölçü cihazları ve yerlerinin tertibi ile özgül ısı harcamanın hesaplanması. Reglaj ve özellikleri. Türbinlerin devreye alınması ve devreden çıkarılması ve türbin arızaları. Türbin deneyleri. Türbin siparişinde göz önünde bulundurulması gereken hususlar. Kojenerasyon sistemleri. Termik santrallerin termodinamik ve ekonomik analizi. Termik Santrallerin çevre etkileri.

KET-216 PROJE

  Proje yönetimine giriş, proje organizasyonu, proje ekipleri, proje görevleri üzerine çalışmak, proje belirleme, proje kaynaklarının yönetimi, kaynaklarla planlama, proje sürecinin başlatılması, proje raporları, formları ve planları, proje risklerinin yönetimi, proje sunumu

KET-220 GÜÇ  SİSTEMLERİ ANALİZİ

Temel güç bilgileri. Dengeli üç fazlı devreler. Tek hat ve empedans diyagramları. Per-unit değerler. Simetrili bileşenler yöntemi. Dizi empedanslar ve dizi devreler. Yük akış analizi. Güç sistemlerinde arızalar. Güç sistemlerinde kararlılık.

KET-222 YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ

Statik elektrik alanının temel denklemleri. Düzlemsel, küresel ve silindirsel elektrot sistemlerinde elektrik alanı ve potansiyel hesabı. Elektrot sistemlerinin delinme ve ekonomik bakımdan incelenmesi. Tabakalı elektrot sistemleri. Sınır yüzeylerde kırılma. Düzgün zorlanmalı kablo ve kondansatörlü geçit izolatörleri. Deşarj olayları. İyonizasyon ve türleri. Kanal Deşarj Teorisi. İletim hatlarında korona olayı ve korona kayıplarının hesabı. Yüksek alternatif  gerilimlerin  üretilmesi.  Yüksek doğru gerilimlerin üretilmesi. Yüksek darbe gerilimlerinin üretilmesi, darbe generatörleri ve eşdeğer devreleri. Aşırı gerilimler ve özellikleri. Yürüyen dalgalar ve hesabı. İzolasyon koordinasyonu.

 

KET-220 PROGRAMLANABİLİR DENET.

     

PLC'nin temel teknolojisi, PLC üniteleri, PLC arayüz programı, Ladder diyagramı ile program yazmak, Sıralı fonksiyon blokları programları kullanmak, Operatör paneli /dokunmatik panel programlamak, PLC ile pnömatik devre çalıştırmak, PLC ile hidrolik devre çalıştırmak, PLC ile motor kontrolü yapmak

 

English