Languages

Mining Technology

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

KEBAN MESLEK YÜKSEKOKULU

MADEN TEKNOLOJİSİ PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI

 

I. SINIF

I. YARIYIL

Optik

Kod

Dersin Kodu

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

ECTS

Teorik

Uygulama

Toplam

Kredisi

1510

KMA111

Genel Jeoloji I

1

2

3

2

3

1520

KMA101

Madenciliğe Giriş

2

0

2

2

3

1530

KMA123

Maden Arama Yöntemleri

2

0

2

2

3

1540

KMA129

Mineraloji

2

2

4

3

5

1550

KMA125

Teknik Resim

2

2

4

3

4

1560

FİZ   101

Fizik

3

0

3

3

3

1570

TRD109

Türk Dili

2

0

2

2

1

1580

MAT101

Matematik I

3

0

3

3

3

1590

YDİ 131

İngilizce

2

0

2

2

1

1600

KMA133

Genel Kimya

3

0

3

3

4

TOPLAM

22

6

28

25

30

 

 

I. SINIF

II. YARIYIL

Optik

Kod

Dersin Kodu

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

ECTS

Teorik

Uygulama

Toplam

Kredisi

1010

KMA112

Genel Jeoloji II

1

2

3

2

4

1020

KMA128

Madenlerde Hazırlık ve Kazı

2

0

2

2

3

1030

KMA116

Saha Jeolojisi

2

2

4

3

5

1040

KMA126

Petrografi

1

2

3

2

4

1050

KMA130

Malzeme Bilgisi

2

0

2

2

3

1060

ENF 102

Temel Bilgi Kullanım Teknolojisi

2

2

4

3

5

1070

TRD110

Türk Dili

2

0

2

2

1

1080

MAT102

Matematik II

3

0

3

3

4

1090

YDİ 132

İngilizce

2

0

2

2

1

 

17

8

25

21

30

 

 

II. SINIF

III. YARIYIL

Optik

Kod

Dersin Kodu

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

ECTS

Teorik

Uygulama

Toplam

Kredisi

2510

KMA249

Madenlerde Tahkimat İşleri

2

0

2

2

 3

2520

KMA253

Cevher Hazırlama I

1

2

3

2

3

2530

KMA245

Yeraltı İşletme Yöntemleri

2

0

2

2

3

2540

KMA247

Nakliye ve Su Atımı

2

0

2

2

3

2550

KMA259

Maden Makinaları

3

0

3

3

3

2560

KMA255

Maden Yatakları

3

0

3

3

3

2570

KMA235

Jeokimya

2

0

2

2

3

2580

AİT  209

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2

0

2

2

1

2590

KMA257

Elektroteknik

2

2

4

3

4

2600

KMA243

Topografya I

1

2

3

2

4

TOPLAM

20

6

26

23

30

 

 

II. SINIF

 

IV. YARIYIL

 

Optik

Kod

Dersin Kodu

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

ECTS

Teorik

Uygulama

Toplam

Kredisi

2010

KMA236

Maden Yatakları Değerlendirme

2

0

2

2

2

2020

KMA260

Cevher Hazırlama II

3

0

3

3

4

2030

KMA256

Madenlerde Havalandırma ve Emniyet

2

0

2

2

2

2040

KMA238

Endüstriyel Hammaddeler

3

0

3

3

4

2050

KMA246

Açık İşletme Yöntemleri

1

2

3

2

3

2060

AİT  210

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2

0

2

2

1

2070

KMA262

Sondaj Tekniği

2

2

4

3

5

2080

KMA258

Topografya II

1

2

3

2

4

2090

KMA248

Maden Hukuku

2

0

2

2

2

2100

KMA264

İşletme Yönetimi

2

0

2

2

3

TOPLAM

20

6

26

23

30

                 
 

               

 

 

DERS İÇERİKLERİ

 

                                                                                                                                                            TUK

KMA 111 GENEL JEOLOJİ I                                                                                                       1 2 2

           Jeolojiye giriş, Jeolojinin dalları, Yer kabuğunun kimyasal bileşimi, yerkürenin katmanlı içyapısı ve bazı fiziksel özellikleri, mineraller ve kayaçlar, Yerkürenin ve Yerkabuğunun yaşı, jeolojik zaman çizelgesi, dış olaylar ve etkenleri, ayrışma toprak oluşumu, tortullaşma ve tortul havzaları, diyajenez, fosilleşme, kömür ve Petrol tanımları ve oluşumu.

 

KMA 101 MADENCİLİĞE GİRİŞ                                                                                               3 0 3

          Madencilikte kullanılan terimler, hazırlık aşaması, arama aşaması, üretim ve değerlendirme aşaması, işletme metotlarının tanınması. Türkiye'de bulunan başlıca madenler.

 

KMA 123 MADEN ARAMA YÖNTEMLERİ                                                                             2 0 2

           Maden arama yöntemlerinin sınıflandırılması, jeokimyasal arama yöntemleri, temel jeokimyasal bilgiler, toprak jeokimyası, dere kumları jeokimyası, doğal sularda prospeksiyon. Temel jeofizik bilgileri, sismoloji, gravimetrik, manyetik, jeoelektrik, jeotermik ve izotoprik özellikleri, bakımı, ölçme işlemleri ve verilerin değerlendirilmesi, foto jeolojik arama yöntemleri.

 

KMA 129 MİNERALOJİ                                                                                                                2 2 3

           Tanımlar, Kristal sistemleri, mineralojiye giriş, minerallerin özellikleri (Kimyasal ve fiziksel özellikler), minerallerin tayin ve test yöntemleri, minerallerin içyapı ve sınıflandırılması, Silikatların yapısı ve sınıflandırılması, mineral tanım tabloları, minerallerin doğada oluşum özellikleri ve koşulları.

 

KMA 125 TEKNİK RESİM                                                                                                           2 2 3

          Dik ve eğik standart yazı ve dikmelerin cetvel ve pergel yardımıyla çizimleri. Daire içine düzgün çokgenlerin (dörtgen, beşgen, altıgen, yedigen, sekizgen, dokuzgen) pergel ve genel metot yardımıyla çizimleri. Doğruların izdüşümleri, yüzeylerin izdüşümleri. Cisimlerin izdüşümleri perspektif çizimler ve görünüşler.

 

FİZ 101 FİZİK                                                                                                                                  3 0 3

           Fiziksel büyüklükler ve birim sistemleri, Vektörler, hareket, dinamik, iş, enerji, akışkanların mekanik özellikleri. Durgun yüklerin etkileşmesi, ışık yayılması, mercek ve aynalar.

 

TRD - 109 TÜRK DİLİ                                                                                                                   2 0 2  

             Dil ve dilin önemi dillerin doğuşu, yayılışı ve yapı bakımından diller, Türk dilinin Dünya dilleri arasındaki yeri ve genel yapısı, Türk yazı dili, fonetik ve morfolojik yapısı , Türkçe dil bilgisi, kelime, cümle, paragraf okuma ve anlama, kelime çeşitleri, imla kuralları konuları işlenecektir.

 

MAT 101 MATEMATİK I                                                                                                              3 0 3

          Sayılar, karmaşık sayılar, fonksiyonlar ve çeşitleri, limit ve süreklilik, türev ve uygulamaları, trigonometri, alan, hacim hesapları, entegral, belirli entegral.

 

YDI - 131 İNGİLİZCE                                                                                                                     2 0 2

            Time clauses, what-who-where(wh)questions, helping verbs(am,is,are), Countries and cities, present continuous tense, many and how much, prepositions,have-hasgot, how many, there is-there are, quiz.

 

KMA 133 GENEL KİMYA                                                                                                            3 0 3

           Kimya ve madde, semboller, formüller, denklemler, gazlar, katılar, kimyasal termodinamik, reaksiyon hızı ve denge, çözeltiler, sulu çözeltilerde denge, elektrokimya, periyodik sistem ve atomların elektron yapısı. Çözünme, Çözünürlük, asitler, Bazlar ve PH hesapları. Kimyasal bağlar.

 

KMA 112 GENEL JEOLOJİ II                                                                                                      1 2 2

          Giriş, iç dinamik jeoloji ve iç olaylar, tortul, magmatik, metamorfik yapılar, tektonik yapılar, diskordanslar, tektonik yapılar. Yer kabuğunun Litosferin hareketleri. Jeotektonik hareketler, jeotektotnik kuramlar. Kayaçların kıvrımlı ve kırıklı yapısı, kayaç yapılarını inceleme yöntemleri (Arazide, Harita üzerinde, Hava ve Uzay Fotoğrafları üzerinde).

 

KMA 128 MADENLERDE HAZIRLIK VE KAZI                                                                     2 0 2

          Maden yataklarında arama ve araştırma yöntemleri, kazı yöntemleri, patlayıcı maddeler, deliklerin açılması, hazırlık yöntemleri, hazırlıkla ilgili yolların açılması, kuyu açma yöntemleri, galeri ve baş yukarı sürülmesi.

 

KMA 116 SAHA JEOLOJİSİ                                                                                                         2 2 3

          Giriş, topografik haritalar, topografik haritaların okunması, topografik kesit çıkarma, jeolog pusulası ve jeolojik yapıların pusula ile ölçülmesi, jeolojik haritaların okunması, jeolojik kesitler, arazide jeolojik incelemeler yapmak, tabakalı yapılarla ilgili geometrik bilgiler, basit geometrik bilgilerin Jeolojik problemlerde kullanımı ve problem çözümleri.

 

KMA 126 PETROGRAFİ                                                                                                               1 2 2

          Tanımlar, kayaçların sınıflandırılması, magmatik kayaçlar, metamofik kayaçlar. Sedimanter kayaçlar.

 

KMA 130 MALZEME BİLGİSİ                                                                                                    2 0 2

          Malzemenin bölümleri, seçimi, yapı hataları, deformasyon, sertlik ölçme yöntemleri. Korozyon ve çeşitleri, koruma yöntemleri, oksidasyon, alaşımlar ve Alaşım özellikleri.

 

ENF 102 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI                                                          2 2 3 

          Kişisel bilgisayar türleri, bir bilgisayarın bileşenleri, işletim sistemleri, ağ bağlantıları ve internet kullanımı, Bilgisayarlarda aşırı zarar oluşturabilecek bilgisayar virüsleri ve bunlarla mücadele, en fazla kullanılan işletim sistemleri ve onların ofis uygulamaları hakkında bilgiler verilecektir.

 

TRD - 110 TÜRK DİLİ                                                                                                                   2 0 2 

Dil, Diller, Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime Türleri, Anlatım Öğeleri ve Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri, Yazılı ve sözlü anlatım türleri, Noktalama ve yazım kuralları, Anlatım bozuklukları, Seminer, konferans, münazara vb. türler üzerinde çalışma yapılmaya çalışılacaktır.

 

MAT 102 MATEMATİK II                                                                                                            3 0 3

          Vektörler, matrisler, determinantlar, analitik geometri, lineer denklemler, ikinci dereceden denklemler.

               

YDI - 132 İNGİLİZCE                                                                                                                     2 0 2 

Using be and have, Present Progressive tense ,Past Progressive tense, Nouns some-any, Some special verbs and expressions, Simple past tense, Expressing ability, Nouns pronouns, Making comparisions, Superlative forms, Presert perfect tense, Adjectives, Adverbs.

 

KMA 249 MADENLERDE TAHKİMAT İŞLERİ                                                                      2 0 2

          Madenlerde kullanılan tahkimat çeşitleri ve özellikleri. Ahşap tahkimatlar, Çelik tahkimatlar, Hidrolik yürüyen tahkimatlar. Cıvatalı ve beton tahkimat, özel tahkimatlar, kuyu, galeri ve ayaklarda kullanılan tahkimat şekilleri.

 

KMA 253 CEVHER HAZIRLAMA I                                                                                            1 2 2

          Cevher hazırlamanın gereği, cevher hazırlamada yararlanılan mineral özellikleri, serbestleşme, kırma, öğütme (Değirmenler) eleme, hidrosiklonlar, gravite ile zenginleştirme, ağır ortam düşey hareketli ortamda zenginleştirme. Tabaka halinde akan akışkan ortamda zenginleştirme. Manyetik ayırma, elektrostatik ayırıcılar.

 

KMA 245 YERALTI İŞLETME YÖNTEMLERİ                                                                       2 0 2

          İşletme yöntemlerinin sınıflandırılması, uzun kazı arınlı, dar kazı arınlı. Oda - toprak, blok halinde işletme yöntemleri. Yeraltı işletme yöntemlerine etki eden faktörler, dolgu (Ramble) işleri Türkiye'deki yeraltı maden işletmelerinde uygulanan işletme yöntemleri.

 

KMA 247 NAKLİYE VE SU ATIMI                                                                                            2 0 2

          Nakliyat sistemleri, damar içi nakliyat (Sallantılı oluklar, bant konveyörler, zincirli oluklar) Galeri içi nakliyat (Demiryolu, Lokomotifler) Su geliri kaynakları, madencilikte su probleminin önemi, Su gelirinin önlenmesi, yeryüzünde ve yeraltında alınacak önlemler, Su atım metotları. Tulumbalar, dalgıç pompalar.

 

KMA 259 MADEN MAKİNALARI                                                                                              3 0 3

          Kompresör, kompresör çeşitleri, kuyu ihraç sistemleri (kafes, skip) Hareket sistemleri (Tamburlar, Bobinler, Kope) Kuleler, halatlar. Pnömatik ramble makineleri, galeri açma makineleri, mekanize kömür kazısı, kesici-yükleyiciler

 

KMA 255 MADEN YATAKLARI                                                                                                3 0 3

          Tanım ve kavramlar, cevher yataklanma tipleri, maden yataklarının, sınıflanması, plütonizma ile ilişkili yataklar, volkano-sedimenter yataklar.

 

KMA 235 JEOKİMYA                                                                                                                    2 0 2

          Yeryuvarının yapısı, bileşimi. Temel jeokimya ilkeleri. Mağmatizma yüzeysel işlevler ve sedimantasyon sırasında elementlerin davranışları. Maden yatakları jeokimyası.

 

AIT - 209 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ                                                        2 0 2 

          Türk Devrimini hazırlayan nedenlere toplu bir bakış, Türk topraklarının işgal edilmesi Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve kongreler dönemi, Kuvva-i Milliye ve Misak-ı Milli kararları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, 1920 yılının siyasi olayları,

 

KMA 257 ELEKTROTEKNİK                                                                                                     2 2 3

          Elektrik akımı ve gerilimi, DA devreleri. Ohm, Kirchoff ve Jule kanunları, elektrik devrelerinde iş, güç ve enerji. Elektroliz, elektrostatik ve manyetizma AA akımda seri ve paralel RLC devreleri AA da güç hesabı, DA ve AA makineleri çalışma ve yol verme özellikleri. Transformatörler AG, OG ve Y.Gerilim şebekeleri.

 

KMA 243 TOPOĞRAFYA I                                                                                                           1 2 2

          Giriş, basit ölçü aletleri ve ölçüler, alan (yer ölçüm) hesapları, teodolit ve takometreler hakkında bilgi, açıların ölçülmesi, poligon ve nirengi hesapları, yüksekliklerin ölçülmesi, takometrik alım metodu.

 

KMA 236 MADEN YATAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ                                           2 0 2

          Maden yatakları arama yöntemleri, örnek alma yöntemleri, rezervlerin sınıflandırılması ve özellikleri, rezerv hesaplama yöntemleri. Bir maden yatağının işletilebilirliğini etkileyen faktörler.

 

KMA 260 CEVHER HAZIRLAMA II                                                                                          3 0 3

          Gravite ve zenginleştirme, ağır ortam düşey hareketli ortamda zenginleştirme, tabaka halinde akan akışkan ortamda zenginleştirme, manyetik ayırma, elektrostatik ayırıcılar.

 

KMA 256 MADENLERDE HAVALANDIRMA ve EMNİYET                                               2 0 2

 Havalandırmanın kapsamı, ocak gazları, Ocak tozları ve meslek hastalıkları, ölçüm aletleri, ocak yollarında havanın akışı, Doğal havalandırma, vantilatörlerle havalandırma. Havanın Ocak yollarında dolaştırılması, ocak yangınları ve önlenmesi. Havalandırma hesapları.

 

KMA 238 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER                                                                          3 0 3

          Endüstriyel hammaddelerin sınıflandırılması, yapı endüstrisinde kullanılan kayaç ve mineraller (yapı taşları, mermer, tuğla, alçı taşı ve kireç taşı, çimento, perlit, pomza, ytong) kıymetli ve yarı kıymetli taşlar ve mineraller, seramik, refrakter, döküm sanayi hammaddeleri, aşındırıcı, parlatıcı ve eritici hammaddeler, Kimya endüstrisinde kullanılan hammaddeler.

 

KMA 246 AÇIK İŞLETME YÖNTEMLERİ                                                                               1 2 2

           Açık işletmeciliğin madencilikteki yeri. Açık işletmenin fayda ve sakıncaları, açık işletme şekilleri, işletmenin planlanması, şev ve stabilitesi, basamak yüksekliği, genişliği, eğim açısı, kazı ve nakliyat. Mermer ocakları, açık işletmelere yeni teknoloji uyarlanması.

 

AIT - 210 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ                                                        2 0 2

             Sakarya Zaferi’ne kadar milli mücadele, Sakarya Zaferi, Büyük Taarruz, Saltanat sorunu ve Lozan Barış Görüşmeler, T.B.M.M’ de gruplar, Cumhuriyet’in ilanı, 3 Mart 1924’te yapılan devrimler, 1924 Anayasası, çok partili demokratik yaşama geçiş, devrimi yok etme çabaları, devrimler, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyet’inin dış politikası (1923-1938).

 

KMA 262 SONDAJ TEKNİĞİ                                                                                                       2 2 3

          Sondajın amacı, sondaj sistemleri, kullanım alanları, sondaj makinelerinin sınıflandırılması, bölümleri, hidrolik sistemler, elmaslı sondajcılıkta kullanılan standart takım dizileri ve yardımcı ekipmanlar, sondajlarda kullanılan sirkülasyon sıvıları, katkı maddeleri, sondaj lokasyonları, sondajlarda numune alımı ve değerlendirilmesi. Tahlisiye işlemleri.

 

KMA 258 TOPOĞRAFYA II                                                                                                         1 2 2

          Yeraltı Topografyasının madencilikteki yeri ve önemi, yeraltı topografyasının, yerüstü ölçümlerinde ayrıcalığı, yeraltında istasyon noktaları, poligon noktalarının işaretlenmesi ve numaralanması, yeraltında aydınlatma, yeraltında kullanılan açı ölçme aletleri, yeraltında ana poligon dizilerinin ölçülmesi, yeraltı nivelmanı, kesitlerin çıkarılması, Poligon noktalarının yeraltına taşınması.

 

KMA 248 MADEN HUKUKU                                                                                                       2 0 2

          Madenler, Devletin hüküm ve tasarrufu, hakların bölünmezliği devir ve intikali, maden hakkı, maden faaliyetinde izne tabi yerler, maden teşvik tedbirleri, beyan usulü faaliyetlerinin denetimi, Devlet hakkı. Arama, ön işletme ruhsatı ve faaliyeti, fenni nezaretçi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Hizmetleri ile ilgili haklar, yeminli teknik büroların kuruluşu, yetki ve sorumlulukları.

 

KMA 264 İŞLETME YÖNETİMİ                                                                                                 2 0 2

          İşletmenin kuruluşu, ilk kuruluş çalışmaları kuruluş yeri, Hukuki yapılar, büyüklüğü. İşletme fonksiyonları; Yönetim, pazarlama, üretim, finans, personel, muhasebe, araştırma ve geliştirme, halkla ilişkiler. İşletmede karar verme, planlama ve denetleme araçları.

 

          Ayrıca ikinci yarıyıl sonunda 6 haftalık (36 iş günü) yaz stajı yapılacaktır.

English