Languages

Environmental Protection and Pollution Control

 

(Yeni) DERS PLANI

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

KEBAN MESLEK YÜKSEKOKULU

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI

 

I. SINIF

I. YARIYIL

Optik

Kod

Dersin Kodu

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

AKTS

Teorik

Uygulama

Toplam

Kredisi

 

KÇT101

Genel Matematik

3

0

3

3

3

 

KÇT103

Genel Biyoloji

3

0

3

3

3

 

KÇT105

Genel Kimya

2

2

2

3

4

 

KÇT107

Genel Mikrobiyoloji

2

2

4

3

4

 

KÇT 109

Çevre Esasları

4

0

4

4

4

 

KÇT111

Çevre Lab. Analiz Teknikleri

2

2

4

3

4

 

KÇT113

Çevre ve Halk Sağlığı

2

0

2

2

2

 

KÇT115

Çevre Teknolojilerine Giriş

2

0

2

2

2

 

TRD101

Türk Dili

2

0

2

2

1

 

YDİ131

İngilizce

2

0

2

2

1

Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

Seçmeli Derslerden 2 AKTS Kredi Seçmek Zorunludur.

 

KÇT 117

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

2

0

2

2

2

 

KÇT 119

İlk Yardım

2

0

2

2

2

TOPLAM

26

6

32

29

30

 

 

I. SINIF

II. YARIYIL

Optik

Kod

Dersin Kodu

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

AKTS

Teorik

Uygulama

Toplam

Kredisi

 

KÇT102

Endüstriyel Kirlilik Kontrolü

2

2

4

3

4

 

KÇT104

Tehlikeli ve Zararlı Atıklar

2

2

4

3

3

 

KÇT106

Genel Ekoloji

2

2

4

3

3

 

KÇT108

Çevre Biyoteknolojisi

2

0

2

2

2

 

KÇT110

Çevre Mikrobiyolojisi

2

2

4

3

4

 

KÇT112

Çevresel Kaynaklar ve Risk Planlama

2

2

4

3

4

 

KÇT114

Çevre Yönetim Sistemleri

2

0

2

2

2

 

KÇT116

Yaban Hayatı ve Korunması

2

0

2

2

2

 

TRD102

Türk Dili

2

0

2

2

2

 

YDİ132

İngilizce

2

0

2

2

2

Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

Seçmeli Derslerden 2 AKTS Kredi Seçmek Zorunludur.

 

KÇT 118

Doğal Kaynaklar ve Doğal Afet Yönetimi

2

0

2

2

2

 

KÇT 120

Biyolojik Çeşitlilik

2

0

2

2

2

TOPLAM

22

10

32

27

30

 

 

 

 

 

II. SINIF

III. YARIYIL

Optik

Kod

Dersin Kodu

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

AKTS

Teorik

Uygulama

Toplam

Kredisi

 

KÇT201

Hidroloji

2

2

4

3

4

 

KÇT203

Çevre Kimyası

2

2

4

3

4

 

KÇT205

Temel İşlemler I

2

2

4

3

4

 

KÇT207

Katı Atık Kontrolü

2

2

4

3

4

 

KÇT209

Gürültü ve Kontrolü

2

0

2

2

3

 

KÇT211

Hava Kirliliği ve Kontrolü

2

2

4

3

4

 

KÇT213

Kentleşme ve Çevre

2

0

2

2

2

 

KÇT215

Çevre Mevzuatı

2

0

2

2

2

 

AİT201

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi

2

0

2

2

1

Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

Seçmeli Derslerden 2 AKTS Kredi Seçmek Zorunludur.

 

KÇT217

Arıtma Tesisleri  İşletimi

2

0

2

2

2

 

KÇT219

Toprak Kirliliği

2

0

2

2

2

TOPLAM

20

10

30

25

30

 

 

II. SINIF

IV. YARIYIL

Optik

Kod

Dersin Kodu

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

AKTS

Teorik

Uygulama

Toplam

Kredisi

 

KÇT202

Temel İşlemler II

2

2

4

3

4

 

KÇT204

İçme Sularının Arıtılması

2

2

4

3

4

 

KÇT206

Çevresel Etki Değerlendirmesi

2

2

4

3

3

 

KÇT208

Su Kalitesi ve Kontrolü

2

2

4

3

4

 

KÇT210

Atık Su Arıtımı

2

2

4

3

4

 

KÇT212

Yeraltı Suları Kirliliği

2

0

2

2

2

 

KÇT214

Su Temini ve Kanalizasyon

2

0

2

2

2

 

KÇT216

Bitirme Ödevi ve Seminer

0

2

2

1

4

 

AİT202

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi

2

0

2

2

1

Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

Seçmeli Derslerden 2 AKTS Kredi Seçmek Zorunludur.

 

KÇT218

Arıtma Çamurlarının Kontrolü

2

0

2

2

2

 

KÇT220

Anaerobik Arıtma

2

0

2

2

2

TOPLAM

20

10

30

24

30

 

 

DERS İÇERİKLERİ (YENİ)

I. YARIYIL

KÇT 101 GENEL MATEMATİK 3 0 3 Reel sayılar, Doğal ve tam sayılar, Üslü ve köklü sayılar, Kümeler, Problemler, Fonksiyonlar, Polinomlar, Denklemler, kompleks sayılar, matrisler; matris tanımı, matrislerde yapılan işlemler ve özellikleri, matrislerle çözülebilen denklem sistemleri, vektörler, karışım, çarpım, fonksiyonlar, mutlak değer, işaret üstel ve logaritmik fonksiyonlar, dizilerin limiti, fonksiyonların limiti ve süreklilik, limit işlemlerinin özellikleri. Türev ve türevin uygulamaları, maksimum ve minimum fonksiyonların değişimi ve grafikleri, integral hesap, belirsiz integral özellikleri, integral alma metotları, trigonometrik fonksiyonların integrali, belirli integral ve uygulamaları, düzlemsel alanların hesabı, yay uzunluğu hesabı, hacim hesabı. Kaynak: Meslek Yüksek Okulları için Genel Matematik Kitabı, Murathan Yayınevi,Veysel ATASOY,2009.

KÇT 103 GENEL BİYOLOJİ 3 0 3 Canlıların özellikleri, hareketliliği, meydana gelmesi ve gelişmesi ile canlılardaki gelişmenin kontrol altına alınması, canlı türlerinin ıslahı ve insanlığa fayda sağlayacak yönde geliştirilip, kullanılması. Canlılar aleminin sınıflandırılması, hücrenin organelleri ve fonksiyonları, bitkiler ve hayvanlar alemi hakkında genel bilgiler. Kaynak: Kiziroğlu Ġ.Genel biyoloji.Okutman Yay.2008- Ankara, Campbell, N. A., Reece, J.B., Biyoloji, Türkçesi:Ertunç Gündüz, Ali Demirsoy, Ġsmail Türkan,Palme Yayıncılık, Ankara, 2006.

KÇT 105 GENEL KİMYA 2 2 3 Kimya ve madde, semboller, formüller, denklemler, gazlar, katılar, kimyasal termodinamik, reaksiyon hızı ve denge. Çözeltiler, sulu çözeltilerde denge, elektrokimya, periyodik sistem ve atomların elektron yapısı, çözünme, çözünürlük, asitler, bazlar ve pH hesapları, kimyasal bağlar. Radyoaktivite, radyasyon türleri, birimleri ve uygulamaları. Kaynak: Petruccı r.h., çeviri Uyar t., Aksoy s., General Chemistry, Principles and Modern Aplications, Cilt I ve II

KÇT 107 GENEL MİKROBİYOLOJİ 2 2 3 Genel mikrobiyolojinin tanımı ve esasları, mikrobiyoloji laboratuvarlarında kullanılan malzeme ve cihazlar, mikroorganizmalar, boyama teknikleri, mikroorganizmaların sayım ve tanıları ile ilgili laboratuvar uygulamaları. Kaynak: Sert, S.,Genel Mikrobiyoloji, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları NO: 195, Erzurum, 2000. AkĢit, F., Akgün, Y., ve Kiraz, N., Mikrobiyoloji, T.C. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları No: 219, EskiĢehir, 1997. 2

KÇT 109 ÇEVRE ESASLARI 4 0 4 Doğal ve yapay çevrede ortaya çıkan çevre sorunlarının ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanım gerekliğinin nedenlerinin anlaşılması, çevre politikası oluşturmada izlenecek metotların tanınması, ulusal ve uluslararası çevrecilik akımlarının öğrenilmesi ve çevreye karşı duyarlı bir birey olmanın gereğine motivasyon sağlanması. Çevre ve çevreyi oluşturan hava, su, toprak, ses ve estetik olmak üzere çevre unsurlarını ve bu unsurları kirleten faktörlerin kavratılması. Çevre Kirliliğinin tanımı,su, hava, gürültü, toprak kirlilikleri ve kontrolü, problem çözümleri, katı atık, tehlikeli atıklar ve kontrolü, çevresel etki değerlendirilmesi.. Kaynak: Çevre Kirlenmesi ve Kontr., Karpuzcu M,2004. Çevre Bilimi, Aydoğdu M., Gezer K, Anı yayıncılık,2009 MUSLU, Y., Ekoloji ve Çevre Sorunları, Aktif Yayınevi, İstanbul, 2000. TUNA, M., Türkiye’de Çevrecilik: Türkiye’de Çevreye İlişkin Toplumsal Eğilimler, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006. GÖRMEZ, K., Çevre Sorunları, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2007.

KÇT 111 ÇEVRE LABORATUVARI ANALİZ TEKNİKLERİ 2 2 3 Laboratuvarın tanıtmı. Laboratuvarda uyulması gereken kurallar, laboratuvarda güvenlik önlemleri, laboratuvar kazalarında ilk yardım, numune alma ve numuneleri saklama, numuneleri kurutma ve öğütme, numuneleri çeşitli çözücülerde çözme, analize zarar veren bileşik ve iyonları tepkime ortamından ayırma, numuneleri buharlaştırma, yakma ve kül etme, numuneleri kristalleştirme ve çöktürme, kristalleri ve tortuyu ayırma, destilasyon, laboratuvarda kullanılan cam ve plastik malzemeler, cam malzemelerin temizlenmesi ve yıkama çözeltileri, çözelti hazırlama, laboratuvarda kullanılan başlıca aletler, optik aletler. Laboratuvarda kullanılan cihaz ve cam malzemelerin kullanılması, çeşitli çözeltilerin hazırlanması, analiz yöntemleri ve sonuçların değerlendirilmesi. Standart yöntemler, gerekli biyokimya prensipleri, PH, asidite, alkalinite, bulanıklık, renk, sertlik, klorürler,Kırılma noktası klorlanması, çözünmüş oksijen, Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ), Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), katı madde tayini, azot dolanımı ve analiz teknikleri, kükürt dolanımı ve analiz teknikleri, fosfor tayin yöntemleri, yağ-gres. Kaynak: Bilgin R. Çevre Laboratuvar Kitabı Çukurova Üniversitesi F.E.F. Kimya Bölümü yayın no: 2002,12 2- Genel Kimya Laboratuvar Kitabı, A. Bahattin Soydan, Güneş Koza Yayıncılık. 3- Laboratuvar Aletleri Editör Yazar Prof.Dr. Bahattin Adam, Nobel Yayın Dağıtım.

KÇT 113 ÇEVRE ve HALK SAĞLIĞI 2 0 2 Çevre Sağlığına giriş, sağlık kavramı, sağlıklı insan ve sağlıklı çevre tanımı, insan sağlığını etkileyen faktörler, koruyucu ve sosyal tıp yaklaşımı, halk sağlığı, işçi sağlığı, meslek hastalıkları, zehirlenmeler, bulaşıcı hastalıkların taşınma ve bulaşma yolları, Hava, su, radyasyon, katı atık, gürültü kirliliğinin sağlık etkileri, Çevre Koruma ve Kontrol programı öğrencileri yukarıdaki sorunlara yaklaşım ve sorumlulukları, çevre sağlığında koruyucu önlemler, Dünyada ve Türkiyede çevre sağlığı ile ilgili kuruluşlar. Kaynak: Yumturuğ, S. Halk sağlığı ders kitabı, Ankara Üni. Ezacılık Fakültesi Yayınları, sayı 1988 2. Anonim, Çevre Sağlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yayınları, 2010 Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Prof. Dr. Münevver BERTAN, Doç.Dr. Çağatay GÜLER, ISBN: 975-7467-26-X, 1995

KÇT 115 ÇEVRE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ 2 0 2 Ekoloji, ekosistem, ekosistemin ana öğeleri, ekosistemlerin sınıflandırılması, Hava kirliliği, kirleticiler, kaynakları ve kontrol yöntemleri, Katı atıklar nelerdir, taşınması,toplanması ve kontrol yöntemleri, Toprak kirliliği, toprağın oluşumu, özelliklerileri ve önlemler, Gürültü kirliliği nedir ve kontrolü nasıl yapılır, Çevresel Etki Değerlendirme nedir, planlama aşamaları ve kabulü, Çevre 3 Yönetim Sistemleri, planlama, politikalar, sistem kurma aşamaları ve mekanizmaları, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, önemi, meslek hastalıkları, risk değerlendirme aşamaları, sistem anlayışı, Çevreye ilişkin genel olarak tüm yasal düzenlemeler. temiz suyun fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik özellikleri, su kalitesi parametreleri, zehirli kirleticilerin sucul ekosistem üzerindeki etkileri, göl kirlenmesi, kirlenmiş akarsularda oksijen dengesi hesaplamaları, su kirlenmesinin kontrolü, su temini, su arıtım teknolojileri , mevzuat, radyoaktif kirlenme, gürültü kirliliği, toprak kirliliği. Kaynak: Karpuzcu, M (2012), Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Kubbealtı Yayıncılık, ISBN 978 975 7663 10 2.Gündüz, T (2004), Çevre Sorunları, Gazi Kitabevi 3- Tünay, O.(1996), Çevre Mühendisliğinde Kimyasal Prosesler, İTÜ Yayınlar,Sayı 1582 Çevre Kirliliği ve Kontrol Yöntemleri, Prof. Dr. Savaş Ayberk, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İzmit, 2002 KOÜ Yayın No:26 Ekoloji ve Çevre Bilimleri, Doç.Dr. Mine Kışlalıoğlu, Prof.Dr. Fikret Berkes, Remzi Kitabevi,3.Baskı 2001 Ekoloji –I , Ayşe Boşgelmez, İ.İpek Boşgelmez, Nuray Paslı, Serap Savaşçı, Sinan Kaynaş Ankara –2000

KÇT 117 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI 2 0 2 Enerjinin tanımı, Ekosistemde enerji döngüsü, Termodinamik yasaları,Sürdürülebilir enerji kavramı ve sürdürülebilirlik, Türkiye’de ve Dünya’da Enerji politikaları, Türkiye’nin enerji sorunu, Enerji kaynaklarının sınıflandırılması, Yenilenemeyen enerji kaynakları, Fosil yakıtlar, Yenilenebilir enerji kaynakları, Birincil ve ikincil enerji kaynakları, Enerji tasarrufu ve etkin enerji kullanımı, fosil enerji kaynakları ve çevresel problemler. Kaynak: Şen, Zekai; Temiz Enerji ve Kaynakları Su Vakfı Yayınları, Işıkoğlu Matbaası, İstanbul, 2002An Introduction to Sustainable Development, Peter P. Rogers, Kazi F. Jalal and John A. Boyd, Earthscan Publications Ltd., 2007. - Environment, Health and Sustainable Development, Megan Landon, Open University Press; 2006.

KÇT 119 İLK YARDIM 2 0 2 İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, yetişkinlerde temel yaşam desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, dış ve iç kanamalar, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil taşıma teknikleri, kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma Kaynak :Temel İlk Yardım UygulamalaRI El KİTABI Sağlık Bakanlığı yay.,2011,Ankara

TRD 101 TÜRK DİLİ I 2 0 2 Dil ve dilin önemi dillerin doğuşu, yayılışı ve yapı bakımından diller, Türk dilinin Dünya dilleri arasındaki yeri ve genel yapısı, Türk yazı dili, fonetik ve morfolojik yapısı , Türkçe dil bilgisi, kelime, cümle, paragraf okuma ve anlama, kelime çeşitleri, imla kuralları konuları işlenecektir. Kaynak: Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri Data Yayınevi 2013 4

YDI 131 İNGİLİZCE I 2 0 2 Time clauses, what-who-where(why)questions, helping verbs(am,is,are), Countries and cities, present continuous tense, many and how much, prepositions,have-hasgot, how many, there is-there are, quiz. Kaynak: Mainway Ders kitabı (Lesson book)

II. YARIYIL

KÇT 102 ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK KONTROLÜ 2 2 3 Endüstriyel atık kavramı, endüstriyel atık kavramı, özellikleri ve arıtma yöntemleri, deşarj limitleri, deşarj koşulları, endüstiryel atık suların kirlilik yükleri ve hacimlerinin azaltılması, ön arıtım, süt, şeker, bitkisel yağ sanayi, mezbaha ve et entegre sanayi, deri sanayi, metal kaplama, demir-çelik sanayi, tekstil sanayi, fermantasyon sanayi atık sularının özellikleri ve arıtımı Kaynaklar: Demir, A., Endüstriyel kirlilik ve kontrolü yayınlanmamış ders notları, 2011-2012 Gönüllü, T., Endüstriyel kirlenme ve kontrolü,birsenyayınevi,2004, Samsunlu, A., Atık suların arıtılması, birsen yayınevi2006

KÇT 104 TEHLİKELİ VE ZARARLI ATIKLAR 2 2 3 Tehlikeli atıkların tanımı, kaynakları, sınıflandırılması, taşınması, Tehlikeli atıkların neden olduğu başlıca baca gazı emisyonları, Tehlikeli atık bertaraf yöntemleri, Tehlikeli Atık Yakma ve yakma tesisinin projelendirilmesi, Tehlikeli atık depolama kriterleri, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve uluslararası yasalar, zararlı atık üretiminin en aza indirilmesi için alınması gereken zorunlu tedbirler, tehlikeli atıklarla ilgili yönetmelikler, tehlikeli atıkların taşınması ve bertarafı ile kirlenmiş bölgelerin temizlenme yöntemlerinin araştırılmasıdır. Bununla birlikte Dünyada uygulanan yöntemlerin ülkemizdeki kirlenmiş bölgeler için uygulanabilirliğinin araştırılması şeklindedir. KAYNAKLAR: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Freeman, H.,M., Standart Handbook Of Hazardous Waste Treatment And Disposal, Mcgraw-Hill Company, 1989, United States. Lagrega, M., D., Buckingham, P., L., Evans, J., C., Hazardous Waste Management, Mcgraw-Hill International Editions, 1994, United States.

KÇT 106 GENEL EKOLOJİ 2 2 3 Ekosistemlerin tanımı ve özellikleri, tatlı su ekosistemi, deniz ekosistemi, karasal ekoloji, doğal kaynakların korunması ve yönetimi, taşıma kapasitesi, demografik özellikler, kirlenmenin ekosistemlere etkisi, ekosistemlerde enerji, mikrobiyal ekoloji, ekosistemlerde model yaklaşımları. Genel Ekoloji…Prof.Dr. Sabri Gökmen

KÇT 108 ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ 2 0 2 Çevre biyokimyası, biyoreaktörler, biyodiskler, çevre mikrobiyolojisi, arıtım mikrobiyolojisi, biyolojik arıtım, biyosorbsiyon, çamur çürütme ve çamur ıslahı, biyodönüşüm.Kaynaklar: İleri, R., Çevre Biyoteknolojisi, Değişim Yayınları, Adapazarı, 2000. Örgev, C., Çevre Mikrobiyolojisi, Değişim Yayınları, 2003 Telefoncu.A. Biyoteknoloji.Ege Üniversitesi Fen.Fak.Yay.No.152 Kargı.F.Biyoprosesler.Dokuzeylül Üni.Yay.İzmir 5

KÇT 110 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ 2 2 3 Toprak, su ve atmosfer mikrobiyolojisi, mikroorganizmaların çevre mühendisliğindeki önemi, biyolojik tasfiye sistemlerinde mikroorganizmalardan yararlanılması, katı artıkların değerlendirilmesinde mikrobiyolojik işlemler, uygulamalar ve laboratuvar çalışmaları. Kaynaklar: Essenfeld,B. E., Gontang, C.R., Moore,R., Biology, Addison Wesley Publishing Company, 1997 Alosman, M. S., Çevre Teknolojisi 1, Seç Yayın Dağıtım, İstanbul,2002 Sert, S.,Genel Mikrobiyoloji, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları NO: 195, Erzurum, 2000. Akşit, F., Akgün, Y., ve Kiraz, N., Mikrobiyoloji, T.C. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları No: 219, Eskişehir, 1997. KÇT 112 ÇEVRESEL KAYNAKLAR VE RİSK PLANLAMA 2 2 3 Çevre kaynaklarının planlanmasının amacı,hedefleri,planlama,ormanlar ve milli parklar,toprak kaynakları ve korunması,doğal kaynak yönetimi. Planlama ve Risk değerlendirmesi

KÇT114 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ 2 0 2 Çevre Yönetim Sisteminin tanımı, Çevre Yönetim Sisteminin Amaçları, Çevre Yönetim Sisteminin yapısı, çevre politikası, çevre yönetim programı, çevre eğitimleri, Çevre prosedürleri, acil hal hazırlığı ve bu hallerde yapılması gereken işler, işleme ve ölçme, Çevre Yönetim Sistemi Denetimi, Çevre Yönetim Sistemin ISO 14000 ile Kalite Standartları Sistemi ISI 9000 arasındaki bağlantı, Türkiye’deki yasal durum ve uygulamalar. RICHIE I., HAYES W., 1998. “A Guide to Implementation of the ISO 14000 Series on Environmental Management. Prentice Hal Ptr. Environmental Management and Engineering Series Vol 1.)

KÇT116 YABAN HAYATI VE KORUNMASI 2 0 2 Toplum hayatını düzenleyen sosyal düzen kuralları, hukukun tanımı, hukuk kolları, tüzük ve yönetmelikler. Kara Avcılığı Kanunu, Milli Parklar Kanunu, Orman Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edilecek Topraklar Hakkında Kanun, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği, Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği, Merkez Av Komisyonu Kararı, Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelik, Uluslar arası Antlaşma ve Sözleşmeler, Bilirkişilik.

KÇT118 DOĞAL KAYNAKLAR VE DOĞAL AFET YÖNETİMİ 2 0 2 Doğal kaynaklar ekonomisi ile ilgili yaklaşım, toprak kullanımı ve toprağın değeri, yenilenemeyen kaynak kullanımı, kaynakların kullanım teorisi, yenilenemeyen kaynak kullanımındaki piyasa yapısı ve stratejiler, belirsizlik ve yenilenemeyen doğal kaynaklar, enerji ekonomisindeki güncel konular, balıkçılık ekonomisi, balıkçılık sektörüne ilişkin yasal düzenlemeler, orman kullanımı, dışsallık ve kirlik, uygulamadaki kirlilik politikası, doğal kaynakların kullanımında devletin koymuş olduğu düzenlemeler ve izlediği politikalarAfet tanımı, afet çeşitleri, doğal afetler, insan kaynaklı afetler, yerleşim bölgesi seçimi, belediyelerin yerleşim planı üzerindeki görevleri, mülki idarenin yerleşim planı üzerindeki etkileri, merkezi idarenin yerleşim planı üzerindeki etkileri, doğal kaynakların kullanımı, insan yapımı büyük yapıların afetlerdeki davranışları, afet eğitiminin gerekliliği, risk tablosu, bütünleşik afet yönetimi Afet Yönetimine Giriş, İTÜ Afet Yönetimi Merkezi Yayınları, İstanbul, 2008 Yardımcı Ders Kitapları: Afet Yönetiminin Temel İlkeleri, JICA Türkiye Ofisi Yayınları, Ankara, 2006 Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi Dawid W. Pearce and R. Kerry Turner 6

KÇT 120 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK 2 0 2 Biyolojik çeşitlilik, biyolojik kaynaklar, kaybolan türler ve sorunları, doğal kaynakların korunma sorunu ve koruma stratejileri, biyolojik zenginliklerin ekonomik değeri, bitki genetik kaynakları, genetik zenginliklerin korunmasındaki temel ilkeler, genetik çeşitlilik, gen merkezleri ve gen kaynakları, tür ve habitat korunmasındaki temel ilkeler. KAYNAK: Dokuzoğuz, M., Ekim, T., Demirsoy, A., ve ark.. 2005. Türkiye' nin Biyolojik Zenginlikleri, Ankara Tekeli,İ.,ve ark., Dünyada ve Türkiye’de biyolojik çeşitliliğin korunması, TÜBA yayınları, 2006 Özhatay, N., Byfiled, A., Atay,S., Türkiye2nin 122 Önemli Bitki alanı, Doğal hayatı koruma derneği yayınları, 2005. S., Biyolojik çeşitlilik ve çevre koruma rehberi, TTKD yayınları, 2001 Ekim, T.ve ark., Türkiye bitkileri kırmızı kitabı, TTKV yayınları, 2000

TDI 110 TÜRK DİLİ II 2 0 2 Dil, Diller, Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime Türleri, Anlatım Öğeleri ve Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri, Yazılı ve sözlü anlatım türleri, Noktalama ve yazım kuralları, Anlatım bozuklukları, Seminer, konferans, münazara vb. türler üzerinde çalışma yapılmaya çalışılacaktır.

YDI 132 İNGİLİZCE II 2 0 2 Using be and have, Present Progressive tense ,Past Progressive tense, Nouns some-any, Some special verbs and expressions, Simple past tense, Expressing ability, Nouns pronouns, Making comparisions, Superlative forms, Presert perfect tense, Adjectives, Adverbs.

III. YARIYIL

KÇE 201 HİDROLOJİ 2 2 3 Hidrolojik çevrim, dünyanın su kaynakları, hidrolojinin tanımı ve konusu, yağış; yağışların meydana gelişi, çeşitleri ve ölçümü, buharlaşma; buharlaşma olayına etki eden faktörler ve ölçülmesi, sızma; sızma kapasitesinin hesabı, sızma kapasitesine etki eden faktörler, , yeraltı suyu, yüzeysel akış, hidrograf analizi. Kaynak: Usul, N.,Mühendislik Hidrolojisi, ODTU Yayıncılık, 2008 Bayazıt, M., Hidroloji, Birsen Yayıncılık.

KÇE 203 ÇEVRE KİMYASI 2 2 3 Çevre kimyasına giriş, numune alma tekniği, analizlerde kullanılan enstrümantal metotlar, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, çevre mühendisleri için gerekli organik kimya ve biyokimya prensipleri, fizikokimya, nükleer kimya, radyoaktif kirlilik, sulu çözelti dengeleri, atmosfer kimyası, toprak kimyası, çevre kimyası, laboratuvar teknikleri ve analiz yöntemleri, su analizleri laboratuvar teknikleri.

KÇE 205 TEMEL İŞLEMLER I 2 2 3 Taneli çökeltme prensipleri, yatay akışlı havuzlarda taneli çökeltme, yumaklı çökeltme havuzlarında özel yapılar, filtrasyon prensipleri, hızlı kum filtrelerinin yıkanması, kum filtreleri, havalandırma prensipleri, havalandırma üniteleri ve uygulamaları, temel işlemler, laboratuvar uygulamaları. Çeşitli Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları 7

KÇE 207 KATI ATIK KONTROLÜ 2 2 3 Katı atıkların tanımı ve özellikleri, katı atık miktarı ve değişmeler, analiz yöntemleri, yerleşim yerlerinin temizlik işleri, evsel katı atıkların toplanması ve taşınması, toplamada optimizasyon, aktarma İstasyonları, katı atıkların değerlendirilmesi, enerji üretimi amacıyla katı atıkların değerlendirilmesi, konpostlama ve geri kazanma yöntemleri. Çeşitli Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları

KÇE 209 GÜRÜLTÜ VE KONTROLÜ 2 0 2 Titreşim, ses dalgası, ses kaynakları ve özellikleri, gürültü yayılımı, ölçüm teknikleri, gürültü standartları, gürültünün çevresel etkisi, gürültünün denetimi, sanayide gürültünün önlenmesi, trafik gürültüsünün kontrolü, binalarda gürültüye karşı alınacak önlemler. Çeşitli Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları

KÇE 211 HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ 2 2 3 Hava kirlenmesinin nedenleri ve etkileri, kirletici maddeler, kirlilik kaynakları, hava kirliliği meteorolojisi, hava kirliliği kontrol yönetmeliğinin tanımı, hava kirliliği ölçüm teknikleri ve analiz yöntemleri, parçacık ölçümleri, kükürtlü gazların ölçümü, azotlu gazların ölçümü, hava kirliliğinin kaynak ve kirletici özelliklerine göre denetimi, hava kirliliği standartları, hava kirliliği ölçüm ve analizleri ile ilgili laboratuvar çalışmaları. Çeşitli Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları

KÇE 213 KENTLEŞME VE ÇEVRE 2 0 2 Şehir ve şehirciliğin tanımlanması ve önemi, eski yerleşmeler hakkında kısa bilgiler, şehir planlaması hakkında genel bilgiler, yoğunluk kavramı, yol şebekesi, parsel – bina tipleri, yol genişliği, kavşak, otopark gibi esas elemanlara ait bilgi ve ölçüler, şehir içi ve dışı yolların kademelendirilmesi, imar planı, mavzii imar planı ve basit parselasyon, yeşil alanlar, parklar, tarihi eserler ve koruma alanları. Çeşitli Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları

KÇE 215 ÇEVRE MEVZUATI 2 0 2 Çevre kirliliğinin sosyal yapı üzerindeki etkisi, genel hukuk bilgisi, toplumsal ilişkiler, çevre hukuku ile ilgili anayasa maddeleri ve değerlendirmesi, çevre kanunları, kanunun uygulanması, ilgili yönetmelikler, çevre hukukunda araştırma teknikleri, çevre hukuku uygulamaları, uluslar arası çevre hukuku ve uygulamaları. Çeşitli Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları

KÇE 217 ARITMA TESİSLERİ İŞLETİMİ 2 0 2 Arıtma tesislerinde işletme ve bakım problemleri, ön arıtma ünitelerinde (ızgaralar, elekler, öğütücüler, kum tutucular, flotasyon) karşılaşılabilecek işletme ve bakım problemleri, aktif çamur sistemi, aktif çamur sistemlerinde çıkabilecek işletme ve bakım problemleri ve çözüm yollarının araştırılması, damlatmalı filtrelerde çıkabilecek işletme ve bakım problemleri ve çözüm yolları, dönen biyolojik reaktörler, Çamur arıtımı ve çıkabilecek işletme ve bakım problemleri ve çözüm yolları, paket arıtma ve çıkabilecek işletme ve bakım problemleri ve çözüm yolları Atıksu Arıtma Tesisleri İşletme El Kitabı (Dinçer Topacık, İSKİ, 2000) 8

KÇE 219 TOPRAK KİRLİLİĞİ 2 0 2 Ders kapsamında, toprak kirliliği tanımlar toprak kirliliğine neden olan kaynaklar ve kirleticiler kirlenmiş bir toprakta kirleticiler için doğal giderim prosesleri toprak kirliliğinin etkileri toprak kirliliğinin önlenmesi için alınabilecek tedbirler arıtma çamurlarının toprak uygulamaları kirlenmiş toprakların yasal durum. Çeşitli kaynaklardan derlenmiş ders notları

AIT 201 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 0 2 Türk Devrimini hazırlayan nedenlere toplu bir bakış, Türk topraklarının işgal edilmesi Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve kongreler dönemi, Kuvva-i Milliye ve Misak-ı Milli kararları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, 1920 yılının siyasi olayları, Çeşitli Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları

IV. YARIYIL

KÇE 202 TEMEL İŞLEMLER II 2 2 3 Kimyasal koagülasyon, floklaştırma, koagülasyon ve absorbsiyon, dezenfeksiyon prensipleri, flotasyon, membran uygulamaları, nötralizasyon ve absorbsiyon, fosfor ve azot giderme işlemleri, korozyon ve kontrolü, temel işlemler laboratuvar uygulamaları. Çeşitli Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları

AIT 202 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 0 2 Sakarya Zaferi’ne kadar milli mücadele, Sakarya Zaferi, Büyük Taarruz, Saltanat sorunu ve Lozan Barış Görüşmeler, T.B.M.M’ de gruplar, Cumhuriyet’in ilanı, 3 Mart 1924’te yapılan devrimler, 1924 Anayasası, çok partili demokratik yaşama geçiş, devrimi yok etme çabaları, devrimler, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyet’inin dış politikası (1923-1938).

KÇE 204 İÇME SULARININ ARITILMASI 2 2 3 İçme suyunun kalitesi ve genel özellikleri, içme suyu standartları, renk, bulanıklık, pH, asitlik derecesi, alkalilik özelliği, suyun sertliği, suya bağlı sağlık sorunları, su arıtmanın amacı, su kalitesine göre arıtım tipinin seçimi, çökeltme, koagülasyon, yumaklaştırma, filtrasyon, filtrasyonun amacı ve teorisi, dezenfeksiyon ve yöntemleri, içme suyu arıtım tesislerinin dizaynı. Çeşitli Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları

KÇE 206 ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ 2 2 3 Çevresel etkinin kaynakları, hava ve toprak kirliliğinin etkileri, radyasyon, katı atıkların etkileri, kirletici kaynaklar ve alıcı ortam standartları, hukuki düzenlemeler, alan çalışmaları, değerlendirme, etkinin en aza indirilmesi, alternatif projeler, çevresel etki değerlendirme raporu ve hazırlama esasları. Çeşitli Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları 9

KÇE 208 SU KALİTESİ VE KONTROLÜ 2 2 3 Doğal su ortamları, suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, içme, kullanma ve sulam suyu özellikleri, su kalitesinin değişimi, su kalitesini etkileyen faktörler, standartlar, su kalitesinin korunmasının temel prensipleri. Çeşitli Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları

KÇE 210 ATIK SU ARITIMI 2 2 3 Atık suların özellikleri, arıtma ihtiyacı ve alıcı ortam standartları, kullanılmış evsel ve endüstriyel atık suların tasfiyesi, kimyasal, mekanik biyolojik tasfiye sistemleri, kağıt endüstrisi, eker endüstrisi, yağ endüstrisi, deri endüstrisi ve diğer ilgili endüstri atık sularının tasfiyesi ilkeleri. Çeşitli Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları

KÇE 212 TOPRAK VE YERALTI SUYU KİRLİLİĞİ 2 0 2 Ders kapsamında toprak ve yer altı suyu kirletici kaynakları ve özellikleri ile arıtma yöntemleri yer almaktadır Çeşitli Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları

KÇE 214 SU TEMİNİ VE KANALİZASYON 2 0 2 Su getirme ve kanalizasyon sistemleri; Nüfus tahmin metotları ve su ihtiyaçlarının tayini; Su toplama tesisleri; Basınçlı isale (iletim) hatları, Su depoları; Şebeke sistemleri; Kanalizasyon Su Temini ve Atıksuların Uzaklaştırılması Esasları, Muslu, Y., 4. baskı, Teknik Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1985 Su Getirme ve Kanalizasyon Yapılarının Projelendirilmesi, Samsunlu, A., 7. Baskı, Sam-Çevre Teknolojileri Merkezi Yayınları, İstanbul,1997

KÇE 216 BİTİRME ÖDEVİ VE SEMİNER 0 2 1 Çevre konularında muhtelif projelerin hazırlanması, denetlenmesi ve seminer olarak sunumu

KÇE 218 ARITMA ÇAMURLARININ KONTROLÜ 2 0 2 Arıtma Çamuru Tanımı, Özellikleri ve Çamur Kaynakları Oluşan Arıtma Çamuru Miktarının Hesabı Arıtma Çamurlarının İşlenmesinde Akım Şemaları Ön İşlemler Çamurun Yoğunlaştırılması Çamur Stabilizasyonu Çamur Şartlandırma İşlemi Çamurun Suyunun Alınması Nihai Bertaraf Yöntemleri Arıtma Çamurlarının Arazide Bertaraf Edilmesi Arıtma Çamurlarının Bertarafında Yasal Mevzuat

KÇE 220 ANAEROBİK ARITMA 2 0 2 Anaerobik arıtma ;Avantaj ve dezavantajları; Anaerobik arıtmanın kinetiği, mikrobiyolojisi ve biyokimyası; Anaerobik temas reaktörleri; Anaerobik filtreler; Anaerobik çamur yataklı reaktörler;Anaerobik akışkan yataklı reaktörler; Klasik anaerobik çamur çürütücüler; İki kademeli anaerobik arıtma sistemleri; Anaerobik ardaşık kesikli reaktörler;Anaerobik reaktörlerin işletme şartları ;Anaerobik proseslerin kontrolü; Anaerobik arıtma uygulamaları Speece, R.E., Anaerobik Biotechnology for Industrial Wastewater, Archae Pres., 1996, USA 2- Öztürk, İ., Anaerobik Biyoteknoloji ve Atık Arıtımındaki Uygulamaları, Su Vakfı Yayınları, İstanbul, 2000

Ayrıca ikinci yarıyıl sonunda 30 iş günü yaz stajı yapılacaktır.

 

 

English