Diller

Çevre Koruma ve Kontrol Programı

       Programımız 1996 tarihinde kurulmuştur. Bünyesinde 3 adet akademik personel barındırmaktadır. Programımızdaki öğrenci sayısı 40 dır. Programımızda modern eğitimin tüm imkanları kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim vermeye çalışmaktayız.
        Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü’ne bağlı olan Çevre Koruma ve Kontrol Programı, günümüzde sanayileşme ve hızlı nüfus artışının bir sonucu olarak su, hava ve toprak gibi doğal kaynakların kirlenmesi ile ortaya çıkan çevre sorunlarının çözümüne ve kontrolüne ve ayrıca doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanımına yönelik teorik ve uygulamalı eğitim veren bir programdır.
        Programın amacı; günümüzde önemi giderek artmakta olan ve Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine giden yolda mevcut düzenleme ve yasalara uyum süreci kapsamında, çevre sorunlarının bilincinde olan, özellikle de hava, su ve toprak kirliliğine yol açan atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli tesislerin kurulup işletilmesi, kirlilik tespiti amacı ile yapılan analizlerin uygulanması, çevresel kirliliklerin araştırılması ve elde edilecek sonuçların değerlendirilmesi ve yasal mevzuatların yürütülmesi ile ilgili konularda özel sektör ve kamu işletmelerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde meslek elemanları yetiştirmektir. Bu konuda son yıllarda üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerin de talepleri artmaktadır.
        Programın hedefi; mezun olan öğrencilerin, özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarında sorumluluk alabilecek düzeyde bilgi, beceri ve donanıma sahip olmasını sağlayarak meslek elemanı ihtiyacına cevap verilmesine katkıda bulunmaktır.
Meslek liselerinin Çevre Sağlığı ile Çevre Sağlığı Teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar programa sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.
        Çevre Koruma ve Kontrol Programından mezun olanlar Çevre teknikeri unvanı almaktadır. Çevre Teknikeri, Doğal kaynakların verimliliklerinin korunması, çevrenin insan sağlığına ve refahına uygun bir biçimde düzenlenmesi konularında çevre mühendisine yardımcı olarak çalışan kişi olarak tanımlanmaktadır. Çevre teknikeri ile ilgili olarak toplumumuzda, çevre düzenlemesi, peyzaj gibi çalışmalar yürüttükleri algısı vardır. Ancak, Çevre Teknikeri, içme sularının temini, arıtılması, atıksuların arıtılması, arıtma tesislerinin işletilmesi, laboratuvarda su/atıksu/hava kirliliği ile ilgili ölçümlerin yapılması gibi çalışmaları yürütmektedir. Bu anlamda, gün geçtikçe artan Sanayileşme, Çevre Teknikerlerinin istihdam olanaklarını artırmıştır.
        Bölümden mezun olan öğrencilerimizin oldukça fazla iş bulma imkanı bulunmaktadır. Bunları sıralayacak olursak, KPSS sınavında başarılı olmaları durumunda Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda ve Bakanlığa bağlı İl Müdürlüklerinde, Üniversitelerde, Belediyelerde; Laboratuvar bilgileriyle donanarak Atıksu, İçme suyu, hava kirliliği, gürültü kirliliği vb. alanlarda ölçüm yapan özel akredite laboratuvarlarda, Çed raporu hazırlayan ve danışmanlık yapan şirketlerde, AutoCad, WaterCad, StormCad, SewerCad gibi programları öğrenerek altyapı projelendirme şirketlerinde; Çevre kirliliği analiz cihazlarını (HPLC, GC-MS, NMR vb.) satan şirketlerin tanıtım ve pazarlama departmanlarında, Atık/atıksu oluşturan her Sanayii kuruluşunda Çevre birimlerinde iş bulma imkanları oldukça fazladır. Bunların yanısıra ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 konularında yeterliliklerini tamamlamaları durumunda şirketlerin kalite birimlerinde kolaylıkla iş bulabilmektedirler. Oldukça geniş çalışma alanı bulunan Çevre Teknikerlerimiz 2 yılı bitirdikten sonra, kariyer imkanlarını devam ettirmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Çevre mühendisliği, Kimya, Biyoloji lisans programlarına dikey geçiş yapabilme imkanına sahiptirler. Ayrıca, Y.Ö.K. Başkanlığı’nın 01.11.2013 tarih ve 75850160-303.01.01/57760 sayılı kararı uyarınca Çevre Koruma ve Kontrol önlisans programının Çevre Sağlığı Programına eşdeğer olduğu ve söz konusu program mezunlarının K.P.S.S. atamalarında Çevre Sağlığı Teknikerliği kadrolarına başvuru yapabileceklerine karar verilmiştir.
 

          Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23 Mayıs 2019 Tarih ve 30782 sayılı Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliği’nde atıksu arıtma tesislerinin etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla istihdam edilecek teknik personelin nitelikleri, belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlenmiştir. İlgili Tebliğ uyarınca A sınıf (ileri ve ikincil arıtma tesisleri) kentsel ve sanayi atıksu arıtma tesislerinde en az bir Çevre Teknikeri/Teknisyeni çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir.

Buna göre; üniversitemizin Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Çevre Koruma Kontrol Programı mezunlarının bu kapsama giren kentsel ve sanayi arıtma tesislerinde çalışma (istihdam) olanakları bulunmaktadır.

                       http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190523-21.htm

 
Türkçe