Diller

STAJ YÖNERGESİ

İNDİRMEK İÇİN TIKLA

 

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

KEBAN MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

 

AMAÇ

MADDE 1

Bu yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu bünyesindeki programlarda öğrenim gören ön lisans öğrencilerinin öğrenim süreçlerini tamamlamak için yapmak zorunda oldukları stajları ile ilgili hususları düzenlemek ve staj işlerinin yürütülmesini sağlayacak olan program staj komisyonunun görev, sorumluluk ve yapılanmasını düzenlemektir.

KAPSAM

MADDE 2

Bu Yönerge, Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yurt içi ve yurt dışındaki işyerlerinde yapacakları eğitim, uygulama ve stajlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.

DAYANAK

MADDE 3

Bu Yönerge 22 Mayıs 2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Mesleki Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

PROGRAM STAJ KOMİSYONU

MADDE 4

Her programda öğrencilerin staj çalışmaları Program Staj Komisyonu (PSK) tarafından yürütülür. Program Staj Komisyonu, Bölüm Başkanı tarafından öğretim elemanları arasından iki yıl için görevlendirilen biri başkan olmak üzere en az iki öğretim elemanından oluşur.

Program Staj Kurulu’nun başlıca görevleri şunlardır:

a) Staj çalışması ile ilgili ön hazırlıkları yapmak,

b) Her yılın MART ayında yapılacak seminerle öğrencileri staj işlemleri konusunda bilgilendirmek,

c) Staj konusunun ve işyerinin eğitim programına uygunluğunu doğrulamak,

d) Kamu kesiminden veya özel sektörden staj yeri sağlanmasına yardımcı olmak, sağlanan staj yerlerini öğrencilere duyurmak,

e) Yapılan başvuruları değerlendirerek öğrencilerin staj yerlerine dağılım listesini belirlemek,

f) Dağılım listesini Bölüm Başkanlığı’na bildirerek öğrencilere duyurulmasını ve Müdürlüğe, bölüm başkanlığı aracılığı ile bildirerek sigorta işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

g) Gerekli durumlarda öğrencileri staj yerlerinde denetlemek,

h) Öğrencilerin staj dosyalarını incelemek ve değerlendirmek,

i) Stajını başarı ile tamamlamış öğrencilerin isimlerini öğrenci işlerine iletilmek üzere Müdürlük makamına bildirmek.

STAJ İLE İLGİLİ BELGELER

MADDE 5

Staj yapacak öğrencilere verilecek olan staj dosyasının (staj raporu, staj değerlendirme formu, vb.) içeriği ve formatı Program staj Komisyonunun önerisi üzerine Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Staj raporu ve işyeri staj değerlendirme formu Yüksekokul tarafından basılı veya elektronik ortamda öğrencilere sunulur. Öğrenciler, staj süresince aşağıdaki belgeleri hazırlamak ve tamamlamakla yükümlüdürler:

5.1. Staj Başvuru Formu: Öğrenci tarafından doldurulan ve staj yapmak istediği işletme ile stajın başlama ve bitiş tarihlerini gösteren dilekçedir.

5.2. İşyeri Staj Değerlendirme Formu: İşyeri staj sorumlusu tarafından doldurulan, staj süresince yapılan çalışmaları belirli ölçütlere göre değerlendiren ve öğrencinin başarılı olup olmadığını belirten basılı belgedir. Bu belgenin en geç staj takviminde belirtilen sürenin sonuna kadar staj sorumlusu tarafından Müdürlüğe doğrudan gönderilmesi veya öğrenci tarafından kapalı zarf içerisinde ulaştırılması gerekir.

5.3. Staj Raporu: Her öğrenci staj çalışmaları hakkında staj kurulunca belirlenecek formata uygun olarak düzenleyeceği bir raporu ve varsa rapor eklerini, Program Staj Komisyonuna en geç staj takviminde belirtilen sürenin sonuna kadar posta ile veya elden teslim etmek zorundadır. Belirtilen tarihe kadar teslim edilmeyen raporlar dikkate alınmaz.

STAJA BAŞVURU

MADDE 6

Staj yapacak öğrenciler; staj başvuru formu, işyeri tarafından verilen kabul belgesi ve nüfus cüzdanının fotokopisini staj takviminde belirtilen son tarihten önce Program Staj Kuruluna teslim eder. Bu belgeler Program Staj Kurulu tarafından incelendikten sonra öğrencinin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (yabancı uyruklu öğrenciler için Yabancı Kimlik Numarası), staj başlangıç tarihi ve staj süreleri liste halinde tanzim edilerek ve eksiksiz olarak gecikmeye mahal vermeden Bölüm Başkanlığı aracılığı ile Yüksekokul Müdürlüğüne iletilir. Yüksekokul Müdürlüğünce, öğrenciye ve işyerine staj öncesinde verilmesi gereken belgeler aşağıdaki gibidir:

·         Yüksekokul Müdürlüğünün staj yapılacak kuruma yazısı,

·         Stajyer öğrenci günlük devam ve faaliyet çizelgesi (1 adet),

·         Onaylı işyeri staj değerlendirme formu (2 adet),

·         Onaylı ve fotoğraflı staj değerlendirme formu (1 adet),

·         Staj raporu yazım kılavuzu,

·         Stajyer öğrenci için Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi,

·         Bölümün gerekli gördüğü diğer belgeler.

STAJ SÜRESİ

MADDE 7

Toplam staj süresi, tüm programlar için  30 iş günüdür. Staj, esas olarak eğitim öğretimin yapılmadığı dönemlerde yapılır. 4 yarıyılın sonunda mezun olamayan ve devam zorunluluğu olmayan öğrenciler, Program Staj Komisyonunun onayı ile uygun görülen zaman diliminde eğitim ve öğretiminin devam ettiği dönemlerde de staj yapabilirler.

STAJ UYGULAMASI

MADDE 8

Staj yapacak öğrenci, ilgili dokümanları basılı ya da Yüksekokul veya Bölüm WEB sayfasından elektronik ortamda temin eder. Öğrenci; staj raporuna, staj süresince çalıştığı birimlerle ilgili konuları, incelemeleri, pratik çalışmaları özet halinde yazar ve birim yetkilisine onaylatır. Onaylanmamış staj raporu geçersizdir ve bir stajın değerlendirmeye alınabilmesi için staj raporunun kurum yetkililerince onaylanmış olması zorunludur.

SİGORTA İŞLEMLERİ

MADDE 9

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5. maddesi b bendi uyarınca “yükseköğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulacak öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası” uygulanır ve aynı yasanın 87. maddesinin birinci fıkrası (e) bendi uyarınca öğrencilerin staj süresince iş kazası ve meslek hastalığı sigortası Fırat Üniversitesi tarafından ödenmektedir. Staj yeri ve staj tarihleri belli olan öğrenciler, staj takviminde belirtilen zamanda staj başvuru formu ile nüfus cüzdanı arkalı önlü fotokopisi ve staj kabul belgesinin Bölüm Başkanlığı aracılığı ile Yüksekokul Müdürlüğüne iletilmesini sağlamak ve SGK primlerinin yatırıldığını takip etmek zorundadır. Bölüm Başkanlığı, staj başvuruları kabul edilen öğrencilerin, staj yapacakları tarihler kesinleştikten sonra staja başlama süresine en geç bir ay kala, staj yapacak öğrenci listeleri, kimlik fotokopileri ve staj başlama ve bitiş tarihlerini gösteren listeyi yazılı olarak Müdürlüğe bildirirler. Yüksekokul tarafından sigorta girişi yapılmalı ve Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi alınmadan staja başlanmamalıdır. Formda belirtilen staj bilgilerinin ve tarihlerinin değiştirilmemesi gerekir. Öğrenci bu bilgi verme işlemlerini yerine getirmezse doğacak tüm maddi ve manevi sorumluluğun tarafına ait olduğunu yazılı olarak kabul ve taahhüt eder.

STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ

MADDE 10

Stajın bitiminden sonra öğrenci; staj raporu ve stajın yapıldığı süreyi içeren ve işveren tarafından hazırlanmış staj değerlendirme formunu staj takviminde belirtilen tarihler içinde Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne teslim eder. İşyeri staj değerlendirme formun, staj dosyası ve stajla ilgili ek bilgi ve belgeleri Program Staj Komisyonu tarafından da incelenerek gerektiğinde sözlü sınav uygulanmak suretiyle veya Mesleki Uygulama Dersi olan programlarda sözlü sunum şeklinde değerlendirilerek stajın başarılı/başarısız olduğu belirlenir. Bu amaçla farklı sınav kurulları da oluşturulabilir. Değerlendirmede yeterli görülmeyen öğrencilerin stajlarını yinelemesi zorunludur.

Stajı başarılı bulunan öğrencilerin listesi, Bölüm Başkanlığı ve Yüksekokul Müdürlüğü kanalı ile yarıyıl dersleri sona ermeden Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir ve öğrencinin transkriptine “staj” olarak işlenir.

Stajını yapmayan veya başarı ile tamamlamayan öğrencilere önlisans mezuniyetleriyle ilgili belge verilmez. Bu öğrencilere öğrenimlerini tamamlamaları için, Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre işlem yapılır.

Staj raporlarının incelenmesi sonucunda, staj evrakında ve belgelerinde tahribat yapan veya staj yerine devam etmediği halde staj raporu düzenleyip teslim ettiği belirlenen öğrenciler hakkında, Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde soruşturma açılır.

STAJ MUAFİYETİ

MADDE 11

Daha önce herhangi bir öğretim kurumunda öğrenim görürken öğrencilerin başarmış oldukları staj nedeniyle bölümdeki stajın muaf olma yolundaki başvurular Program Staj Komisyonu tarafından değerlendirilir. Program Staj Komisyonu uygun görmesi durumunda, staj muafiyeti Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve ilgili belgeler öğrenci dosyasına konulmak üzere, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü- öğrenci İşlerine teslim edilir.

YÖNERGEDE HÜKÜM BULUNMAYAN MADDELER

MADDE – 12

Madde 3’teki yönetmelik ve Meslek Yüksekokulumuzun Staj Uygulama Esasları dikkate alınır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 13

Bu Yönerge hükümleri; Fırat Üniversitesi Senatosunun kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜRLÜK

MADDE – 14

Bu yönerge hükümleri Meslek Yüksekokulu Müdürü tarafından yürütülür. 

Türkçe