Diller

İş Sağlığı ve Güvenliği Ön lisans Programı

 

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Keban Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü

İş Sağlığı ve Güvenliği Ön lisans Programı

 

ÖĞRETİM PLANI

 

I. SINIF

I. Yarıyıl/ Güz Dönemi

Ders Kodu

 

Z/M/S

T

U

K

AKTS

KSG101

İş Sağlığı ve Güvenliği

M

3

0

3

4

KSG103

Temel Hukuk

M

3

0

3

4

KİM101

Genel Kimya

Z

3

0

3

4

MAT101

Matematik

Z

3

0

3

6

ENF102

Temel Bilgi Kullanım Teknolojisi

Z

2

2

3

6

TRD109

Türk Dili I

Z

2

0

2

1

YDİ131

İngilizce I

Z

2

0

2

1

 

SEÇMELİ DERS-I (*)

S

2

0

2

2

 

SEÇMELİ DERS-II (*)

S

2

0

2

2

Zorunlu Ders Toplamı  

 

22

2

23

30

SEÇMELİ DERSLER (*)

KSG105

İşletme Yönetimi

S

2

0

2

2

KSG107

İlk Yardım

S

2

0

2

2

KSG109

Genel ve Teknik İletişim

S

2

0

2

2

 

      *Seçmeli derslerden 4 saatlik ve 4 AKTS kredilik ders seçilecektir.

 

 

I. SINIF

II. Yarıyıl/ Bahar Dönemi

Ders Kodu

 

Z/M/S

T

U

K

AKTS

KSG102

Acil Durum Yönetimi

M

3

0

3

5

KSG104

Fiziksel Risk Etmenleri

M

3

0

3

5

KSG106

Yangın ve Yangından Korunma

M

3

0

3

4

KSG108

İş Hukuku

M

3

0

3

4

KSG110

Staj Değerlendirme

Z

0

2

1

6

TRD110

Türk Dili II

Z

2

0

2

1

YDİ132

İngilizce II

Z

2

0

2

1

 

SEÇMELİ DERS-I (*)

S

2

0

2

2

 

SEÇMELİ DERS-II (*)

S

2

0

2

2

Zorunlu Ders Toplamı  

 

20

2

21

30

SEÇMELİ DERSLER (*)

KSG112

İş Hijyeni

S

2

0

2

2

KSG114

İş Güvenliği Organizasyonu

S

2

0

2

2

KSG116

Çalışma Hayatında Etik

S

2

0

2

2

 

      *Seçmeli derslerden 4 saatlik ve 4 AKTS kredilik ders seçilecektir.

 

2. SINIF

3. Yarıyıl/ Güz Dönemi

Ders Kodu

 

Z/M/S

T

U

K

AKTS

KSG201

İş Güvenliği Mevzuatı

M

3

0

3

5

KSG203

Risk Yönetimi ve Değerlendirme

M

3

0

3

5

KSG205

Ergonomi

M

2

0

2

4

KSG207

İşçi Sağlığı ve Meslek Hastalıkları

M

2

0

2

4

KSG209

Korunma Politikaları

M

2

0

2

4

KSG211

Güvenlik İşaretleri ve Standartları

M

2

0

2

3

AİT209

Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi

Z

2

0

2

1

 

SEÇMELİ DERS-I (*)

S

2

0

2

2

 

SEÇMELİ DERS-II (*)

S

2

0

2

2

Zorunlu Ders Toplamı  

 

20

0

20

30

SEÇMELİ DERSLER (*)

KSG213

İş Kazaları ve Raporlandırma

S

2

0

2

2

KSG215

İşyeri Bina ve Eklentileri

S

2

0

2

2

KSG217

Kimyasal Risk Etmenleri

S

2

0

2

2

 

      *Seçmeli derslerden 4 saatlik ve 4 AKTS kredilik ders seçilecektir.

 

2. SINIF

4. Yarıyıl/ Bahar Dönemi

Ders Kodu

 

Z/M/S

T

 U

K

AKTS

KSG202

Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

M

3

0

3

5

KSG204

Koruyucu Donanımlar

M

3

0

3

5

KSG206

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

M

2

0

2

4

KSG208

İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

M

2

0

2

4

KSG210

Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri

M

2

0

2

4

KSG212

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

M

2

0

2

3

AİT210

Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi

Z

2

0

2

1

 

SEÇMELİ DERS-I (*)

S

2

0

2

2

 

SEÇMELİ DERS-II (*)

S

2

0

2

2

Zorunlu Ders Toplamı  

 

20

0

20

30

SEÇMELİ DERSLER (*)

 

 

 

 

 

KSG214

Biyolojik Risk Etmenleri

S

2

0

2

2

KSG216

Ağır ve Tehlikeli İşler

S

2

0

2

2

KSG218

Elektrik İş Güvenliği

S

2

0

2

2

 

      *Seçmeli derslerden 4 saatlik ve 4 AKTS kredilik ders seçilecektir.

      AKTS; Avrupa Kredi Transfer Sistemi, Z; Zorunlu, M; Mesleki, S; Seçmeli

 

 

DERS PLANI İÇERİKLERİ

 

 

DERSLER

Z/M/S

T

U

K

AKTS

KSG101 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

M

3

0

3

4

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin tarihi gelişimi, Genel bilgiler, İş güvenliği kavramı, İş kazalarının tanımı, Nedenleri ve önleme yöntemleri, İş güvenliği çalışmalarının iş gücü verimliliği açısından önemi, İş güvenliği çalışmalarının ekonomik açıdan önemi, İş kazalarının oluşumu ve sınıflandırılması, Tehlikeler ve tehlike çeşitleri, Kaza araştırmalarında yöntem ve çözümler. Çağdaş iş sağlığı ve güvenliği gelişme aşamaları, İş ve sağlık ilişkileri, Çağdaş iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri, Uygun işe yerleştirme, İşyeri ortam faktörlerinin değerlendirilmesi, İş sağlığı ve güvenliği risklerinin değerlendirilmesi ve kontrolü, Aralıklı kontrol muayenesi.

KSG103 TEMEL HUKUK

M

3

0

3

4

Hukukun genel kavramları, Modem Hukuk sisteminin dayanağı, Yaptırım kavramı ve yaptırım türleri, Hukukun genel prensipleri. Hukukta yazılı kaynaklar, Örf ve adet, Mahkeme kararları ve bilimsel içtihatlar, Hukuki işlemler, Haklar ve hakkın kaynakları, Özel Hukuk, Kamu Hukuku.

KİM101 GENEL KİMYA

Z

3

0

3

4

Kimya ve madde, Semboller, Formüller, Denklemler, Gazlar, Katılar, Kimyasal termodinamik, Reaksiyon hızı ve denge, Çözeltiler, Sulu çözeltilerde denge, Elektrokimya, Periyodik sistem ve atomların elektron yapısı. Çözünme, Çözünürlük, Asitler, Bazlar ve PH hesapları.

MAT101 MATEMATİK

Z

3

0

3

6

Sayılar, Sayı dizileri ve fonksiyonlarda süreklilik, Limit, Türev ve diferansiyel denklemler, Trigonometri ve trigonometrik fonksiyonlar.

ENF102 TEMEL BİLGİ KULLANIM TEKNOLOJİSİ

Z

2

2

3

6

Temel terimler ve kavramlar, İşletim sistemlerine giriş (Windows), Kelime işlemciler (Word), Veri ve grafik işleme (Excel), Sunu hazırlama (Power Point), veri iletişimi ve bilgi ağları kullanma, İnternete giriş, E-posta, tartışma grupları, Forumlar, FTP, Web ve bilgi tarama sistemleri, İnternetle bilgi yayma, HTML’ye giriş, Webde yayınlama.

TRD109 TÜRK DILI I

Z

2

0

2

1

Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirebilme.

YDİ131 İNGİLİZCE I

Z

2

0

2

1

Belirteçler; ön hal edatlar: yer, zaman, hareket; tekil ve çoğul isimler, sayılabilir ve sayılamayan isimler, zamanlar, geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman yapıları, kipler, will, should, should not, must, must not, can, karşılaştırmalı yapılar, adıllar, kişi adılları, iyelik adılları, sıfatlar, olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümleleri, bağlaçlar.

DERSLER

Z/M/S

T

U

K

AKTS

KSG102 ACİL DURUM YÖNETİMİ

M

3

0

3

5

Afet ve endüstriyel kaza durumları, Yangın,  Deprem, Sel ve diğer afetler, Kaza nedenleri, Acil durum yönetimi, Afet ve endüstriyel kazalarda hareket planları. Arama ve kurtarmada genel esaslar, Arama organizasyonu, Arama yöntemleri, İlk yardım bilgisi, Harita pusula bilgisi, Telsiz bilgisi, Emniyet kemeri yapmak, İpten sedye yapmak, Makara sistemleri, Tahliye yöntemleri, Kurtarma teknikleri, Araç, Gereç, Malzeme, Ekipman ve koruyucu teçhizat seçimi, kullanılması, hazırlanması.

KSG104 FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ

M

3

0

3

5

İşyerlerinde çalışanların sağlığını olumsuz etkileyen fiziksel risk etmenleri, Fiziksel risk (Gürültü-titreşim, Termal konfor, Aydınlatma, İyonize ve non-iyonize ışınlar, Alçak ve yüksek basınç) etmenlerinin ortam ve kişiye yönelik ölçüm metotları.  Ulusal ve uluslararası standartlarda müsaade edilen değerler. Ülkemizde ve dünyada fiziksel risk etmenlerine maruziyetin yüksek olduğu iş kolları, Fiziksel risk etmenlerinin işyerinde kontrolü ve iş güvenliği uzmanının bu konudaki görevleri, İlgili mevzuat

KSG106 YANGIN VE YANGINDAN KORUNMA

M

3

0

3

4

Yanmanın temel kavramları ve yangın kimyasına genel bakış. Yangından korunma. Yangınların sınıflandırılması ve söndürme ilkeleri. Yangın risk değerlendirmesi, Yangın sırasında güvenlik, Kapalı alanlarda modern yangın algılama ve alarm sistemleri ve özellikleri. Yangın söndürme cihazları ve sistemleri. Yangın müdahale ve kurtarma ekibi. Yangın ve çevre ilişkisi, İlgili mevzuat

KSG108 İŞ HUKUKU

M

3

0

3

4

İş hukukunun temel amaç ve ilkeleri, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal mevzuat. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin organizasyonu, İş sağlığı ve güvenliğinde yasal yetkilileri, İşverenin iş sağlığı ve güvenliği konusunda sorumlulukları ve işin düzenlenmesine ilişkin hükümler. Sosyal güvenlik alanında, iş güvenliği uzmanının ve tarafların sorumlulukları ile çalışanların haklarının belirlenmesi. 

KSG110 STAJ DEĞERLENDİRME

Z

0

2

1

6

Öğrencilerin, programlarında eğitimini almış oldukları temel mesleki bilgilerini ilgilendiren işyerlerinde 6 Hafta (30 iş günü) süreyle, uzman kişiler gözetiminde yapmış olduğu çalışmaların raporlanması ve sunumu.

TRD110 TÜRK DILI II

Z

2

0

2

1

Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme.

YDİ132 İNGİLİZCE II

Z

2

0

2

1

Zamanlar ve zaman yapıları, kipler, might, could, can, must, may; zarflar, yer, yön, amaç, hal zarfları; sıfatlar, sıfatların sırası, karşılaştırma, üstünlük belirten yapılar; edilgen yapı, şimdiki, geniş, geçmiş, gelecek zamanda edilgen yapı, şart cümlecikleri, sıfat tümceleri, aktarım cümleleri, fiil yapıları, to, -ıng, isim cümlecikleri, zarf cümlecikleri, karşılaştırmalı yapılar.

 

DERSLER

Z/M/S

T

U

K

AKTS

KSG201 İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI

M

3

0

3

5

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut kanuni düzenlemeleri açıklar. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuattaki temel prensipleri sıralar. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüzük ve yönetmeliklerdeki temel prensipler. 4857 ve 6331 Sayılı Kanun ve Yönetmelikler.

KSG203 RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRME

M

3

0

3

5

Risk değerlendirmesinin temeli ve gerekliliği, Risk değerlendirmesi yöntemleri, İşyerlerindeki riskler, Risk yönetimi ve genel yönetim, Tehlike ve risk kavramları, Tehlike kaynakları ve oluşturdukları riskler, Risk yönetiminin bir parçası olarak risk değerlendirme yöntemleri.

KSG205 ERGONOMİ

M

3

0

3

4

Ergonomiyi ve temel kavramlar, Ergonomik risklerin etkileri, Ergonomik risklerin etkilerinin önlenmesi konusunda yapılacak çalışmalar. Çalışma yaşamı ve ergonomi, İş fizyolojisi ve biyomekanik, Antropometri ve çalışma ortamı tasarımı, Bilgi teknolojisine dayalı ergonomik düzenlemeler, Güvenlik tekniğine dayalı ergonomik düzenlemeler, Ofis ergonomisi. İlgili mevzuat

KSG207 İŞ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI

M

2

0

2

4

Sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları konusunda temel kavramlar. Meslek hastalıklarının çeşitleri ve tanı yöntemleri, Meslek hastalıklarından korunma yöntemleri, Meslek hastalıkları istatistikleri, Sağlık gözetimi kavramı ve uygulanması. Meslek hastalığı kavramı, Meslek hastalığı çeşitleri ve nedenleri, Meslek hastalıklarından korunma, Meslek hastalığı istatistikleri. İlgili mevzuat

KSG209 KORUNMA POLİTİKALARI

M

2

0

2

4

Tehlikeli durum ve davranışlar, Kaynağında önleme, ortama yönelik koruma ve kişisel koruma gibi korunma uygulamalarının temel özellikleri. Kaynağında önleme uygulamaları, Bertaraf etme, İkame etme, Makine koruyucuları, Teknik tedbirler, Ortama ve kişiye yönelik koruma uygulamaları.

KSG211 GÜVENLİK İŞARETLERİ VE STANDARTLARI

M

2

0

2

3

İşyerinde kullanılan sağlık ve güvenlik işaretleri ile ilgili asgari genel gerekler, İşaret ve uyarı levhalarının önemi, Vinç Operatörü yönlendirme işaretleri, Koruyucu Ekipman ve Teçhizatın, Kalite, Kimyasal, Fiziksel, Sağlık bakımından özel işaretleme ve etiketleme yöntemleri, Kalibrasyon, Eğitim ve uygulama koşulları, Bilgisayar ortamında kodlama ve barkod sistemleri

AİT209 ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ

Z

2

0

2

1

Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin amacı ve inkılap kavramının tanımı. Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışını ve Türk İnkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış; Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, İşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkısı, Milli mücadele için ilk adım, kongreler yolu ile teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli,

 

DERSLER

Z/M/S

T

U

K

AKTS

KSG202 MADENLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

M

3

0

3

5

Yerüstü madenlerde çalışmalar, Grizu ve toz patlamaları, Delme, patlatma, Madenlerde göçükler, toprak kayması ve su baskınları. Maden işletmelerinde kullanılan makineler ve özellikleri. Yeraltında, yerüstünde ve sondajla yapılan madencilik çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği. Yeraltında, yerüstünde ve sondajla yapılan madencilik çalışmalarında karşılaşılabilecek riskler ve alınacak önlemler. İlgili mevzuat.

KSG204 KORUYUCU DONANIMLAR

M

3

0

3

5

KKD çeşitleri, kullanım alanları ve özellikleri. KKD`lerin uygunluğu, Doğru KKD kullanımı, KKD`nin tanımı ve özellikleri, KKD çeşitleri, KKD seçimi ve kullanımı, KKD kullanılması, Piyasa Gözetim ve Denetimi (PGD), İlgili mevzuat ve uygulamaları

KSG206 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

M

2

0

2

4

Yönetim sistemlerinin kurulması, Uygulamaya geçirilmesini ve sürdürülmesi. ILO OHS 2001, TS OHSAS 18001, BS 8800, TS ISO EN 9000, TS ISO EN 14001. Politika belirleme ve planlama, Kontrol ve düzeltici-önleyici faaliyetler, Kayıt ve tetkik

KSG208 İNŞAAT İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

M

2

0

2

4

İnşaat işlerinde yapılan çalışmalarda karşılaşılabilecek riskler, İnşaat işlerinde yapılan çalışmalarda karşılaşılabilecek riske göre alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri. Yapı işleri ve projeler, Sağlık ve güvenlik planı, Yapı alanları için asgari sağlık ve güvenlik koşulları, Kazı işleri, Kalıp işleri, İskeleler, Yol, tünel, baraj, bina, köprü yapımı, Gemi inşa ve gemi söküm işleri. İlgili mevzuat.

KSG210 HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME PRENSİPLERİ

M

2

0

2

4

İdeal çalışma ortamının havasının özellikleri, Çalışma ortamında çalışanların sağlığı ve konforları için gerekli olan havalandırma ve iklimlendirme prensipleri. Ortam havasının özellikleri, Havalandırmanın genel prensipleri, Havalandırma ve hava ihtiyacı, Doğal, lokal veya genel havalandırma, İşyerlerinde iklimlendirme. İlgili mevzuat

KSG212 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

M

2

0

2

3

İSGB, OSGB ve TSM`lerin kurulması, işleyişi, çalışanları ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen hususlar, İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı hakkındaki yasal düzenlemeler, İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde ekip çalışmasının önemi. İş güvenliği uzmanlığı belge sınıfları, İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerinin eğitim ve sınavları, İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları ile ilgili mevzuat. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işyeri dışından alınması ile ilgili hususlar.  

AİT210 ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ

M

2

0

2

1

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması, Sakarya Zaferine kadar milli mücadele, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, Mudanya’dan Lozan’a, eğitim ve kültür alanında, milli mücadele, sosyal ve iktisadi alanda milli mücadele. Takriri sükûn dönemi ve demokrasi. Milliyetçilik, Laiklik ilkesi, Türkiye'nin gündemi.

 

**SEÇMELİ DERSLER

Z/M/S

T

U

K

AKTS

KSG105 İŞLETME YÖNETİMİ

S

2

0

2

2

İşletme ve yönetimin temel kavramları, işletmelerin sınıflandırılması küçük işletme çeşitleri, küçük işletmelerin sorunları ve çözüm yolları, küçük işletmelerin kuruluş süreleri, yönetim, üretim, pazarlama ve finansman.

KSG107 İLK YARDIM

S

2

0

2

2

İnsan vücudu, ilk yardım, şok, koma ve bayılma, kanamalar, kırıklar, yanıklar, elektrik çarpması, zehirlenmeler, Kazalar ve ilk ve acil yardım gerektiren durumlar, ilk yardımın amacı ve temel ilkeleri, travmalar ve genel vücut yardımları, çıkartma ve kurtarma, hasta taşınması, yanıklar ve ilk müdahale.

KSG109 GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM

S

2

0

2

2

İletişimin tarifi ve türleri, temel iletişim kavramları, toplum ve birey yönünden iletişimin önemi, iletişim türleri ve kıyaslamaları, sözlü iletişim, sözlü iletişim ilkeleri, sözlü iletişim teknikleri ve uygulanmaları.

KSG112 İŞ HİJYENİ

S

2

0

2

2

Hijyenin Tanımı ve önemi, Bakteriler, Mayalar, Küfler, İş ortamlarında hijyen. Ciltteki hastalık yapabilen mikroorganizmalar, Kişisel hijyen. Endüstriyel hijyen kavramı, tanımı, alınacak önlemler ve ilgili mevzuat.  

KSG114 İŞ GÜVENLİĞİ ORGANİZASYONU

2

2

0

2

2

İş güvenliği bakımından işyerinde yapılması gereken kontroller. İş güvenliği bakımından işyerinde yapılması gereken kontrollerle hazırlanması gereken belgeler.

KSG116 ÇALIŞMA HAYATINDA ETİK

S

2

0

2

2

Etik Kavramı, Etik Yaklaşımlar, İşletme Etiği, İşletmelerde etik ile ilgili sorunlar / Ulusal ve Uluslararası alanda meslek etiği /Mühendis ve Teknik Elamanların etik ilkeleri / Uluslararası Etik.

KSG213 İŞ KAZALARI VE RAPORLANDIRMA

S

2

0

2

2

Emniyetsiz durum ve hareketler, kaza sebep teorileri, iş kazası modelleri, , iş kazasını oluşturan faktörler, kaza oluşumunu açıklayan özel yaklaşımlar, kaza soruşturma ve raporlama, güvenlik performansı, kaza maliyeti hesaplama modeli, iş kazalarının sosyo-ekonomik boyutu.

KSG214 BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ

S

2

0

2

2

Çalışma ortamında risk etmeni olarak karşılaşılabilecek bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitleri ve mikroorganizmaların özelliklerini açıklar. Biyolojik risk etmenlerinden korunma yöntemleri, İlgili mevzuat.

KSG215 İŞYERI BINA VE EKLENTILERI

S

2

0

2

2

İşyeri bina ve eklentilerinde muhtemel tehlikeler, Yapılan işlerin niteliğine göre doğabilecek genel riskler, İşyerlerinde uygulanacak asgari sağlık ve güvenlik önlemleri. İlgili mevzuat

KSG216 AĞIR VE TEHLIKELI İŞLER

S

2

0

2

2

Ağır ve tehlikeli işler, Ağır ve tehlikeli işlerde kimlerin çalışabilir. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlara yönelik gerekli sağlık muayeneleri, Gerekli mesleki eğitim programlar.

KSG217 KİMYASAL RİSK ETMENLERİ

S

2

0

2

2

Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS), Kimyasalların üretimi, taşınması, depolanması ve kontrolü, Kimyasalların üretiminde süreç kontrolü ve algılama donanımları, Kanserojen, mutajen ve toksik maddeler

Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı kimyasal maddeler, İlgili mevzuat.

KSG218 ELEKTRİKTE İŞ GÜVENLİĞİ

S

2

0

2

2

Elektrikle ilgili risk etmenleri, Sağlık ve güvenlik açısından gerekli olan kontroller, elektrikle çalışmalarda alınması gereken önlemler. Elektrik tesislerinde güvenlik, Elektrik işlerinde bakım onarım. İlgili mevzuat.

 

 

 

 

Türkçe